0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji po kontroli a odsetki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niedawno w firmie miałem kontrolę z urzędu skarbowego, w wyniku której stwierdzono, że jeden z wydatków zaliczonych przeze mnie do kosztów, gdzie podatek VAT został odliczony, nie uprawniał mnie do tego. W związku z tym zapłacony przeze mnie podatek VAT należny był zbyt niski. Dlatego chciałbym zapytać, czy korekta deklaracji po kontroli wymaga ode mnie zapłaty podwyższonych odsetek?

Marian, Kietrz

 

Czynny podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT zaraz po wykryciu przez siebie błędu. Jednak w czasie kontroli skarbowej możliwość ta zostaje zawieszona za okres, który podlega kontroli i ulega odwieszeniu dopiero po zakończeniu kontroli.

Mimo to w okresie kontroli podatnik może złożyć korektę deklaracji za inne okresy rozliczeniowe (nieobjęte postępowaniem kontrolnym) na ogólnych zasadach.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego przedsiębiorca otrzymuje protokół kontroli, w którym zawarte jest pouczenie o przysługującym mu prawie do złożenia korekty. Jeśli podatnik nie ma zastrzeżeń do zawartych tam informacji, powinien złożyć korektę deklaracji przed wszczęciem postępowania podatkowego.

Zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Postępowanie nie zostanie wszczęte w sytuacji, gdy wcześniej złożona zostanie korekta deklaracji lub też podatnik zgłosi zastrzeżenia bądź też wyjaśnienia do protokołu i zostaną one przez organ skarbowy uwzględnione.

Od 1 stycznia 2016 r. organ podatkowy ma obowiązek poinformować podatnika o fakcie, że złożona przez niego korekta w trakcie trwania kontroli czy też postępowania podatkowego jest bezskuteczna - w zakresie objętym kontrolą czy postępowaniem.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej wylicza się według stawki podstawowej albo obniżonej. Stanowi o tym art. 56 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Natomiast w myśl art. 56a § 1 podatnik ma prawo do uiszczenia obniżonych odsetek wynoszących 50% stawki odsetek za zwłokę, w przypadku spełnienia łącznie poniższych warunków:

  1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

  2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 56a. § 3. obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;

  2.  złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
  3. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Z kolei zgodnie z art. 56b. Ordynacji Podatkowej mówi, że Podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

  1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,

  2. korekty deklaracji.

  3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Reasumując, w Pana przypadku złożenie korekty deklaracji VAT po zakończonej kontroli skarbowej gdzie wykryto nieprawidłowości, skutkuje zapłatą podwyższonych odsetek tj. 150% stawki podstawowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów