0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe wzory deklaracji ZUS DRA i raportu ZUS RCA

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy wynikające z Polskiego Ładu. Rewolucją z pewnością będzie składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Nie mniejsze zmiany będą dotyczyły także wyliczania wynagrodzenia pracowników. Wprowadzone reformy wymuszają dostosowanie deklaracji i raportów przekazywanych do ZUS-u. Kiedy zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji ZUS DRA?

Dlaczego zostaną wprowadzone nowe wzory deklaracji ZUS DRA?

„Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany we wzorze imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA oraz we wzorze deklaracji rozliczeniowej – o symbolu ZUS DRA, w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jakie zmiany w nowych wzorach deklaracji?

Zapowiadane zmiany wynikają z projektu rozporządzenia (z 17 listopada 2021 roku) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Najważniejszą zmianą będzie uchylenie wzoru imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA). Natomiast w sytuacji konieczności korygowania dokumentów za okresy przypadające w latach 1999–2021 należy stosować dotychczasowe wzory ZUS RZA. Będą one obowiązywały do 31 stycznia 2024 roku. 

Wprowadzone zostaną również dwie zmiany w kodach tytułu do ubezpieczeń. Pierwsza z nich to dodanie nowego kodu: 23 30 – „małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Druga to zmiana opisu kodu 22 40 – „członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

Nowe wzory deklaracji ZUS DRA i RCA wynikają z nowego sposobu ustalania wysokości składek zdrowotnych. Deklaracja DRA będzie zatem dłuższa, bowiem będą w niej wykazywane informacje dotyczące rozliczenia składki zdrowotnej. Nowe deklaracje mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów