0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekaż do ZUS-u zaświadczenie o zarobkach, jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasami konieczne jest poinformowanie ZUS-u o swoich zarobkach. Dlaczego tak się dzieje? Kto powinien pamiętać o tym obowiązku? Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach i do kiedy je złożyć?

Dodatkowa praca na świadczeniu przedemerytalnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może dodatkowo zarobkować. Jednak przychód uzyskiwany z tego tytułu może mieć wpływ na pobierane świadczenie i tak ulega ono:

  • zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji ogłoszonej przez Prezesa GUS do celów emerytalnych (zwanej dalej dopuszczalną kwotą przychodu), ale nie przekracza kwoty 70% tego wynagrodzenia;
  • zawieszeniu, jeżeli kwota przychodu z działalności zarobkowej przekracza graniczną kwotę przychodu.

Na świadczenie mają wpływ przychody osiągane z:

  • działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności);
  • tytułu działalności wykonywanej za granicą;
  • działalności niepodlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Przekaż do ZUS-u zaświadczenie o zarobkach!

Wysokość przychodów z pracy zarobkowej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, uwzględniane w zaświadczeniu o zarobkach kierowanym do ZUS-u, ustala się na takich samych zasadach jak dodatkowo zarobkujących osób pobierających emeryturę lub rentę.

Na zaświadczeniu należy podać:

  • składniki przychodu podlegające oskładkowaniu;
  • wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w rozbiciu na miesiące;
  • zarobki, biorąc pod uwagę datę wypłaty, a nie okres, za który wynagrodzenie przysługuje.

Na zaświadczeniu nie uwzględnia się przychodów, które świadczeniobiorca dostał przed przyznaniem świadczenia lub po zakończeniu jego pobierania.

Obowiązek poinformowania ZUS-u o kwotach dodatkowego przychodu ciąży zarówno na płatniku (pracodawcy, zleceniodawcy), jak i ubezpieczonym. Jednak nie ma znaczenia, kto dostarczy zaświadczenie o zarobkach. Dokument ten należy przekazać do ZUS-u po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do 31 maja następnego roku.

Do 31 maja 2021 roku należy przekazać do ZUS-u zaświadczenie o zarobkach z pracy zarobkowej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne uzyskanych w okresie od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku.

ZUS po otrzymaniu zaświadczenia o zarobkach dokonuje rozliczenia przychodu w systemie rocznym lub miesięcznym, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest korzystniejsza dla osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne.

Podsumowując, w przypadku osób pobierających świadczenie przedemerytalne konieczne jest złożenie w ZUS-ie zaświadczenia o zarobkach. Termin na dopełnienie tego obowiązku upływa 31 maja 2021 roku. Na podstawie przekazanych informacji ZUS dokona rozliczenia i jeżeli kwoty przychodów są wyższe od limitów, świadczeniobiorca może zostać zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów