0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe zasady w zakresie obniżania wpłat na PFRON - co trzeba wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy, którzy osiągają pewien pułap zatrudnienia, a nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON. Jest to dla nich duże obciążenie finansowe, dlatego też ułatwieniem może być skorzystanie z ulg we wpłatach na fundusz. 1 października 2018 roku weszła w życie uchwalona 10 maja 2018 roku ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła zasady korzystania przez pracodawców z ulg we wpłatach na PFRON. Przeczytaj i dowiedz się, jakie są nowe zasady w zakresie obniżania wpłat na PFRON!

Co zmienia wprowadzona w październiku 2018 roku ustawa? 

Po wejściu w życie ustawy, ulgi we wpłatach na PFRON może udzielać każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym co najmniej 30% pracowników posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – z tym że umiarkowany stopień niepełnosprawności musi być spowodowany chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwoju, epilepsją lub dotyczyć osób niewidomych.

Ważne!
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ulega zwiększeniu z 30% do 50%.

Kontrahenci takich pracodawców, którzy dokonali zamówienia towarów lub usług i terminowo je opłacają, mają prawo do obniżenia swoich wpłat na PFRON. Jednak suma obniżenia nie może przekroczyć 50% kwoty należnej wpłaty na fundusz w danym miesiącu. Niewykorzystana kwota obniżenia wpłat może być wykorzystana w kolejnych sześciu miesiącach, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Kwota ulgi obliczona przez sprzedawcę nie będzie mogła być większa niż 50% kwoty netto na fakturze dokumentującej zakup z uwzględnieniem faktur korygujących. Ma to zapobiec możliwym nieprawidłowościom wynikającym z korekt faktury zakupowej i związanymi z tym zwrotami towarów, na które wystawiono już ulgi.

Nowe zasady w zakresie obniżania wpłat na PFRON - jak wyliczyć kwotę obniżenia?

Sposób obliczania kwoty obniżenia nie ulegnie zmianie. Nadal stanowi ją iloczyn wskaźnika wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Jednak nowelizacja ograniczyła wysokość obniżenia wpłat na PFRON do wysokości 50% kwoty należności za zakup towarów lub usług określonych na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług.

Ustawodawca wprowadził także 1 października 2018 r. nowe zasady ustalania stanu zatrudnienia i wskaźnika w celu ustalenia prawa do bycia podmiotem uprawnionym do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON. Do ich obliczania bierze się pod uwagę stan zatrudnienia pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup. Ze stanu pracowników należy wyłączyć osoby:

- na urlopach bezpłatnych

- na urlopach rodzicielskich i wychowawczych

- zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

- nieświadczące pracy z powodu odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej

- będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy

- nieświadczące pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego. 

Nowe zasady w zakresie obniżania wpłat na PFRON to jednak nie wszystko. Ustawa od 1 października wprowadza także brak obowiązku wystawiania informacji o uldze wprowadzonej w lipcu 2016 r., na druku INF-U każdemu nabywcy usług lub towarów. Firma udzielająca ulg we wpłatach na PFRON musi teraz przekazywać swoim kontrahentom informację o zasadach nabywania i korzystania z obniżeń, a kontrahenci mają w ciągu 7 dni odpowiedzieć, czy chcą z tego skorzystać. Po otrzymaniu oświadczenia kontrahenta oraz po terminowym opłaceniu należności za fakturę firma udzielająca ulgi wystawia dopiero druk z kwotą obniżenia.

Kto musi dokonywać wpłat na PFRON?

Do wpłaty kwot na PFRON zobowiązani są wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, jeśli nie osiągną wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%. Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stan zatrudnienia ustala się za cały miesiąc w przeliczeniu na pełne etaty. Należy zsumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na pełne etaty, a następnie podzielić uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

Ważne!
Przy obliczaniu stanu zatrudnienia należy wziąć pod uwagę wszystkie dni kalendarzowe w miesiącu, a nie tylko te pracujące.

Jednak niektórzy pracodawcy mogą być zwolnieni z wpłat na fundusz po uzyskaniu 2% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Są to:

  • publiczne i niepubliczne uczelnie

  • szkoły

  • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, np. punkty przedszkolne, kluby dziecięce

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze

  • placówki opiekuńczo-terapeutyczne

  • interwencyjne ośrodki preadopcyjne

  • zakłady resocjalizacyjne

  • publiczne i niepubliczne żłobki.

Kiedy należy dokonywać wpłat na PFRON?

Wpłaty dokonuje się do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek wpłaty – stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 25 osób. Wysokość wpłaty stanowi iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Sposób obliczania wpłaty na PFRON można przedstawić następująco:

Kwota wpłaty = 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie x stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty x 0,06 – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełne etaty

Oznacza to, że jeżeli w zakładzie pracy jest 30 osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty i nie ma zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

0,4065 x 4521,08 zł wynosi 1837,82

30 x 0,06 wynosi 1,8

1837,82 x 1,8 wynosi 3308,08

Czyli w przypadku pracodawcy zatrudniającego 30 osób w przeliczeniu na pełne etaty wpłata na PFRON bez ulg, które może sobie odliczyć, dokonując zakupów towarów lub usług od firm je oferujących, czyli takich których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie 50% i wyniesie 3308,08 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów