Poradnik Przedsiębiorcy

Wszystko o PFRON (cz. 3) - Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON

Przedsiębiorca, który zatrudnia w działalności niepełnosprawnych pracowników, może ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Podstawowym wymogiem jest rejestracja osoby niepełnosprawnej w ewidencji PFRON, która to czynność leży w gestii pracodawcy. Ten ostatni robi to, składając pierwszy wniosek o dofinansowanie z PFRON. Reguły udzielania takiego wsparcia znajdują się w art. 26 a-c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON - system refundacji

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON dla niepełnosprawnych podwładnych mogą otrzymać pracodawcy, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników nie zalicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 • na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy we względu na odbywaną służbę wojskową albo zastępczą,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na jakich pracowników?

Przedsiębiorca ma prawo do comiesięcznego dofinansowania z PFRON na podwładnych, którzy w rozumieniu ustawy są osobami niepełnosprawnymi, a których niepełnosprawność dokumentuje orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (bądź orzeczeniem równoprawnym) kwalifikujące schorzenie do któregoś z 3 stopni niepełnosprawności. Kolejnym warunkiem jest, jak już wspomniano wcześniej, rejestracja w ewidencji PFRON. Pracownik, na którego ma przysługiwać dofinansowanie z PFRON, musi być zatrudniony z poszanowaniem regulacji prawa pracy. Nie może posiadać ustalonego prawa do emerytury - z wyjątkiem osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z prawem do emerytury. Ostatnim wymogiem jest fakt, by ich zatrudnienie spowodowało wzrost netto zatrudnienia ogółem i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych - nazywa się to efektem zachęty.