0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wszystko o PFRON (cz. 3) - Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który zatrudnia w działalności niepełnosprawnych pracowników, może ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON. Podstawowym wymogiem jest rejestracja osoby niepełnosprawnej w ewidencji PFRON, która to czynność leży w gestii pracodawcy. Ten ostatni robi to, składając pierwszy wniosek o dofinansowanie z PFRON. Reguły udzielania takiego wsparcia znajdują się w art. 26 a-c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON - system refundacji

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON dla niepełnosprawnych podwładnych mogą otrzymać pracodawcy, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników nie zalicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 • na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy we względu na odbywaną służbę wojskową albo zastępczą,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na jakich pracowników?

Przedsiębiorca ma prawo do comiesięcznego dofinansowania z PFRON na podwładnych, którzy w rozumieniu ustawy są osobami niepełnosprawnymi, a których niepełnosprawność dokumentuje orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (bądź orzeczeniem równoprawnym) kwalifikujące schorzenie do któregoś z 3 stopni niepełnosprawności. Kolejnym warunkiem jest, jak już wspomniano wcześniej, rejestracja w ewidencji PFRON. Pracownik, na którego ma przysługiwać dofinansowanie z PFRON, musi być zatrudniony z poszanowaniem regulacji prawa pracy. Nie może posiadać ustalonego prawa do emerytury - z wyjątkiem osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z prawem do emerytury. Ostatnim wymogiem jest fakt, by ich zatrudnienie spowodowało wzrost netto zatrudnienia ogółem i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych - nazywa się to efektem zachęty.

Na kogo nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON nie przysługuje na niepełnosprawnych zatrudnionych w oparciu na umowie cywilnoprawnej. Wsparcia nie otrzyma się też w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym i z ustalonym prawem do emerytury. Dofinansowanie z PFRON jest niemożliwe, gdy niepełnosprawni są zatrudnieni w formie, która przewiduje wypłatę pensji ze środków publicznych. Jeśli tylko część wynagrodzenia wypłacana jest ze środków publicznych, wówczas dofinansowanie z PFRON zostanie przyznane do pozostałej części pensji.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON dla zakładów pracy chronionej i dla pracodawców z otwartego rynku pracy

Od 2014 roku, pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Stopień niepełnosprawności/schorzenie specjalne

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

znaczny - ze schorzeniem specjalnym

2400 zł

znaczny - bez schorzenia specjalnego

1800 zł

umiarkowany - ze schorzeniem specjalnym

1725 zł

umiarkowany - bez schorzenia specjalnego

1125 zł

lekki - ze schorzeniem specjalnym

1050 zł

lekki - bez schorzenia specjalnego

450 zł

Kwoty przedstawione wyżej mogą być zwiększane o o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, i których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Dopłata ma także miejsce w przypadku osób niewidomych w umiarkowanym i znacznym stopniu.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON nie może być wyższe niż 90% rzeczywiście i terminowo poniesionych miesięcznych nakładów na pracę. Limit 75% obowiązuje pracodawców prowadzących działalność w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Od 1 lipca 2016 roku dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych można złożyć dopiero po wypłacie wynagrodzenia tychże pracowników, z zachowaniem terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych. 

Wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON dla pracowników niepełnosprawnych można na formularzu WN-D. Informację o miesięcznych wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności składa się na druku INF-D-P. Oba te dokumenty można złożyć albo w formie papierowej, albo elektronicznej. Za dany miesiąc składa się je do 20 dnia kolejnego miesiąca. Dofinansowanie z PFRON zostanie przekazane w terminie 25 dni od dnia, w którym złożono kompletny i prawidłowy wniosek.

Pamiętaj!
Zatrudnianie niepełnosprawnych to nie tylko korzyść w postaci dofinansowania z PFRON - to także zysk w postaci wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie!
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów