Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Refundacja składki emerytalnej i rentowej z PFRON jako przychód podlegający opodatkowaniu

Osoby niepełnosprawne, prowadzące własną działalność gospodarczą, mogą starać się o zrefundowanie składek emerytalnej i rentowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Taka dotacja, wynosząca odpowiedni 100% całej kwoty składek dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 60% - dla stopnia umiarkowanego i 30% dla lekkiego, jest otrzymywana w formie wpływu na konto bankowe. Z podobnej pomocy mogą korzystać pracodawcy, zatrudniający w swoim zakładzie osoby niepełnosprawne.

Otrzymujący tego typu pomoc z PFRON przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Sposób, w jaki należy rozliczyć się z otrzymanych na refundację funduszy, jest zależny od tego, czy opłacone wcześniej składki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, czy też nie.

Składki w kosztach uzyskania przychodu a refundacja z PFRON

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów przedsiębiorcy zaliczane są także dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym, jeśli przedsiębiorca opłacone składki emerytalną i rentową zaliczył do kosztów uzyskania przychodu, kwotę z refundacji PFRON jest zobowiązany uznać za przychód. Należy ją w takiej sytuacji ująć w kolumnie 8 księgi przychodów i rozchodów i uwzględnić przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku, gdy podatnik rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, powinien przychód z tytułu refundacji PFRON opodatkować stawką 3% - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Składki odliczone od dochodu

Opłacając składkę emerytalną i rentową podatnik może także odliczyć poniesione na ten cel wydatki od dochodu. Otrzymanie zwrotu kwot przeznaczonych na składkę spowoduje, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zastosowania się do art. 45 ust. 3a ustawy o PIT. Zgodnie z nim wydatki odliczone od dochodu, na które podatnik otrzymał zwrot funduszy, powinny zostać doliczone ponownie podczas generowania deklaracji rocznej za rok, w którym wymienione zdarzenia nastąpiły.

Analogicznie postępuje podatnik korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego - zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.