0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązkowa kasa fiskalna online dla mechaników samochodowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy, którzy specjalizują się w branży mechanicznej, a więc prowadzą zakłady mechaniki pojazdowej, w których dokonują napraw pojazdów, wymiany części lub sprzedają paliwa, oleje napędowe, gaz przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych od 2020 roku mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej online. Przeczytaj, od kiedy kasa fiskalna online dla mechaników jest obowiązkowa!

Kasa fiskalna online dla mechaników

Do dokumentowania sprzedaży na kasie fiskalnej i wydania paragonu fiskalnego zobowiązani są zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych lub podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W tej kwestii wprowadzono jednak zmiany – zwykłe kasy fiskalne docelowo zostaną zastąpione przez kasy fiskalne online, które na bieżąco przekazują informacje m.in. o dokonanej sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).

CRK to rejestr prowadzony przez Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), dzięki któremu możliwe jest bieżące kontrolowanie dokonanej sprzedaży przez podmioty stosujące kasy fiskalne online.

Do końca 2019 roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych rejestrowało się na zwykłej kasie fiskalnej. Od stycznia 2020 roku nie wszyscy podatnicy mogą korzystać ze zwykłych kas. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w branży motoryzacyjnej, a także stacje paliw, mają obowiązek zaewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej online.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek wymiany dotychczasowych kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasy fiskalne online dotyczył podatników którzy:

 • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie
 • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych, oraz motorowerów;
 • dokonują sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Przykład 1.

Pan Marian prowadzi zakład mechaniki pojazdowej, w której dokonuje wszelkiego rodzaju napraw pojazdów samochodowych, wymiany części itp. Sprzedaż w większości przypadków dokonywana jest na rzecz osób, które nie prowadzą firm. Czy pan Marian ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej online?

Tak, z uwagi na fakt, że pan Marian zajmuje się branżą mechaniczną, ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej online i rejestrowania na niej sprzedaży na rzecz osób, które nie prowadzą działalności.

Przykład 2.

Pani Magdalena prowadzi zakład wymiany i zakładania opon do pojazdów samochodowych. Czy pani Magdalena ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej online?

Tak, z uwagi na obowiązek stosowania kas fiskalnych online przez podmioty z branży mechanicznej w zakresie naprawy, bieżnikowania, regeneracji i zakładania opon, pani Magdalena ma obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej online.

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne online, mają prawo do ponownego skorzystania z ulgi na jej zakup. Temat ten szczegółowo został omówiony w artykule: Zakup kasy fiskalnej online a ponowna ulga na jej nabycie.

Zwolnienia z kasy fiskalnej - dla kogo?

Co do zasady, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej i wydrukowania oraz przekazania paragonu fiskalnego nabywcy.

Przepisy przewidują również szereg zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży. Kwestie te zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wyróżnia się zwolnienia:

 • podmiotowe:

zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie w roku poprzednim limitu obrotu 20 000 zł (w przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych w trakcie roku limit ten ustala się proporcjonalnie do okresu tej sprzedaży w danym roku);

 • przedmiotowe:

zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Do najpopularniejszych zwolnień z kasy fiskalnej zalicza się:

  • zwolnienie dotyczące sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem poczty lub kuriera, jeżeli dostawca otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem banku, poczty lub SKOKu bezpośrednio na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, czego dotyczyła transakcja i na rzecz kogo została wykonana (ze wskazaniem dokładnych danych nabywcy wraz z jego adresem);
  • zwolnienie dotyczące świadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, jeżeli zapłata za te usługi w całości zostanie otrzymana za pośrednictwem banku, poczty lub SKOKu bezpośrednio na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, czego dotyczyła transakcja;
  • dostawa towarów, które stanowią środki trwałe działalności gospodarczej podatnika, jeżeli ich sprzedaż jest w całości udokumentowana fakturą;
  • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli czynności te zostały w całości udokumentowane fakturą;
  • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami (zarówno własnymi, jak i dzierżawionymi), jeżeli czynność ta została w całości udokumentowana fakturą lub jeżeli dostawca otrzymał zapłatę w całości za pośrednictwem banku, poczty, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów potwierdzających zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła.

Niektóre czynności bezwzględnie nie mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej i od pierwszej takiej transakcji przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej i wystawienia paragonu fiskalnego.

Ze zwolnień z kasy fiskalnej bezwzględnie nie mogą skorzystać podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie m.in.:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym również czynności dotyczące naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów;
 • w zakresie badań oraz przeglądów technicznych pojazdów.

Podsumowując, kasa fiskalna online dla mechaników dotyczy wszystkie podmioty, które zajmują się czynnościami kwalifikowanymi do branży mechanicznej, czyli m.in. naprawy samochodów, wymiany części w tych pojazdach, wymiany opon, zakładanie opon, bieżnikowanie, a także podmioty dokonujące sprzedaży benzyny do pojazdów silnikowych, olejów napędowych czy gazu mają obowiązek nabijania sprzedaży na kasie fiskalnej online.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów