0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie podatku VAT z faktur otrzymanych od małego podatnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kim jest mały podatnik i czym charakteryzują się wystawione przez niego faktury?

Jak wynika z art. 2 ust. 25 ustawy o podatku od towarów i usług małym podatnikiem jest podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Faktura wystawiana przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową zawiera takie same dane jak zwykła faktura (określone w § 5 ust.1 rozporządzenia MF w sprawie faktur z dnia 28 marca 2011 r.), dodatkowo opis “metoda kasowa” oraz informację o terminie płatności należności określonej w fakturze.

Mały podatnik ma obowiązek wystawienia faktury sprzedaży w terminie 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak, jeżeli przed wydaniem towaru lub przed wykonaniem usługi podatnik otrzymał część lub całość należności, fakturę (oznaczoną również frazą Faktura “metoda kasowa") wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług powstaje nie w chwili wystawienia faktury, a z dniem:

  • otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni,
  • otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotów nie zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT.

Odliczenie podatku VAT z faktur otrzymanych od małego podatnika

§ 18 rozporządzenia MF z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT wskazuje, że podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze “metoda kasowa”, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:

  • uregulował część należności na rzecz małego podatnika stosującego metodę kasową - w tej części.
  • uregulował w całości należność na rzecz małego podatnika stosującego metodę kasową.

Ważne!!!
Jeżeli podatnik nie odliczył podatku VAT w okresie, w którym dokonał zapłaty za fakturę “metoda kasowa” wówczas musi wrócić się do tego okresu i złożyć deklarację korygującą. Nie ma tutaj zastosowania ani art. 86 ust. 11 ustawy o VAT ani rozporządzenia w sprawie zmian w ustawie o VAT.

Odliczenie podatku VAT z faktury korygującej “metoda kasowa” - zmniejszającej

W sytuacji gdy otrzymaliśmy fakturę korygującą od małego podatnika, wówczas ma tutaj zastosowanie art. 86 ust. 10a.

W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Reasumując, gdy podatnik otrzymał fakturę korygującą od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, a wcześniej odliczył już podatek naliczony z faktury, której korekta dotyczy, wówczas będzie zobowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym korektę otrzymał. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik otrzyma fakturę korygującą zanim dokonał odliczenia podatku naliczonego z faktury, której korekta dotyczy, to korektę tę uwzględnić powinien w rozliczeniu za okres, w którym będzie dokonywał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z pierwotnej faktury.

Odliczenie podatku VAT z faktury korygującej “metoda kasowa”- zwiększającej

W przypadku faktur korygujących zwiększających zastosowanie znajdzie § 18 ust. 1 rozporządzenia, co oznacza, że podatnik pomniejszy podatek VAT należny w okresie, w którym dokonał płatności.

Odliczenie podatku VAT z duplikatu faktury “metoda kasowa”

W sytuacji gdy oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy powinien ponownie wystawić duplikat faktury lub faktury korygującej, zgodnie z danymi zawartymi w kopii danego dokumentu.

O odliczeniu podatku VAT naliczonego zawartego w duplikacie faktury “metoda kasowa” decyduje dokonanie płatności.

Jeśli z kolei termin do dokonania odliczenia już minął (w związku z wcześniejszym dokonaniem zapłaty), to podatnik może odliczyć podatek naliczony poprzez korektę deklaracji za okres, w którym prawo do odliczenia powstało.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów