0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wartości ujemne w deklaracji VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wynika z punktu 3 objaśnień do deklaracji dla towarów i usług VAT 7, VAT 7K oraz VAT 7D ,wszystkie wartości ujemne należy poprzedzić znakiem minus (-), co między innymi wskazuje na to, że tego typu sytuacje są dopuszczalne.

Podatek VAT należny - sprzedaż

W działalności każdego przedsiębiorcy zaistnieją sytuacje, powodujące zmniejszenie zarówno podatku VAT należnego jak i obrotów ze sprzedaży. Do zdarzeń powodujących tego typu okoliczności należy zaliczyć:

 • dokonanie przez nabywcę zwrotu wcześniej zakupionych towarów
 • zwrot nabywcy uprzednio wpłaconych zaliczek, rat, zadatków itp. podlegających opodatkowaniu
 • udzielenie nabywcy rabatów
 • obniżenie ceny sprzedawanych towarów i usług
 • obniżenie stawki podatku VAT dla sprzedawanych produktów i usług
 • obniżenie kwoty podatku
 • zwrot nabywcy kwot nienależnych

Rozliczenie faktur korygujących, obniżających podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego, odbywa się na zasadach określonych w art. 29 ust. 4a-4c ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Przepis ten stosuje się w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Sprzedawca jednak nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przy:

 • eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 • dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju
 • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT
 • pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku

Podatek VAT naliczony- zakup

Wartości z tytułu zakupu są poprzedzone znakiem minus w sytuacji gdy otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę korygującą “in minus” (zmniejszającą), o ile kwota ta jest większa od dodatnich wartości podatku naliczonego.

Podatnik nie musi składać wyjaśnień dotyczących ujęcia ujemnych wartości w deklaracji VAT. Obowiązek taki powstaje w momencie składania korekty deklaracji:

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r.
art. 81 § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów