0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skutki wystawienia faktury proforma

Wielkość tekstu:

Pismo z dnia 22 kwietnia 2005 r., Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, 1433/NG/GV/443-49/2005/MP

"Wystawienie lub otrzymanie faktury proforma w zakresie podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków podatkowych.

Spółka zwróciła się do naczelnik tut. Urzędu z prośbą o informację o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, a ściślej potwierdzenie, iż otrzymana faktura proforma nie uprawnia do odliczenia podatku VAT i jako dokument niewymieniony w ramach przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków przewidzianych tą ustawą.

Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Co do zasady kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl ust. 2 cytowanego przepisu art. 86 stanowi:

  • suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego; od komitenta z tytułu dostawy towarów będących przedmiotem umowy komisu,
  • w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego,- zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT,
  • kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług, regulując prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych do stosowania tej ustawy, nie odnosi się do faktury proforma.

Oznacza to zatem, że wystawienie/otrzymanie takiego dokumentu w zakresie podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków podatkowych."

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów