0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od towarów sprzedawanych w promocyjnej cenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż towarów po promocyjnej cenie jest formą akcji promocyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo, mającej na celu zwiększenie sprzedaży poprzez zachęcenie do jej dokonania jak największej liczby klientów i zapewnienie dobrego wizerunku sprzedawcy wśród klientów. W przypadku nabycia towarów przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej mogą pojawić się wątpliwości w zakresie odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie tych towarów. Czy sprzedaż towarów po promocyjnej cenie pozbawia podatnika prawa do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów? W artykule przedstawiamy, czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT od towarów sprzedawanych w promocyjnej cenie!

Prawo do odliczenia podatku VAT – jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a więc prawo do odliczenia VAT z faktur zakupu, przysługuje zatem wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Obowiązujące przepisy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług wykluczają zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zwróćmy uwagę na to, że w zawartym w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług warunku związku ze sprzedażą opodatkowaną ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od powiązania zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Każdorazowo należy zatem dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Poza tym, ustalając, czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od określonego wydatku, należy wziąć pod uwagę art. 88 ustawy o VAT, w którym ustawodawca określił przesłanki negatywne, których zaistnienie pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Czy podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od towarów przeznaczonych do sprzedaży po promocyjnej cenie?

Część przedsiębiorców w ramach różnego rodzaju akcji promocyjnych decyduje się na sprzedaż określonych towarów po promocyjnej cenie. Cena promocyjna bywa niższa od ceny nabycia tych towarów i ich wartości rynkowej, zdarza się, że jest ona symboliczna, np. 1 zł. Organizacja akcji promocyjnych jest elementem strategii marketingowej przedsiębiorców, co ma swoje uzasadnienie ekonomiczne i docelowo ma prowadzić do zwiększenia przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Koszty nabycia towarów sprzedawanych później po cenie promocyjnej, gdy dostawa tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością i są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mimo że koszty nabycia tych towarów są wyższe niż cena ich sprzedaży, to w dalszym ciągu pozostają one w bezpośrednim związku z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez podatnika. Towary sprzedawane po promocyjnej cenie w ramach akcji promocyjnej firmy mają docelowo wygenerować wyższy obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Towary te są zatem wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W konsekwencji podatnik ma prawo do odliczenia w całości kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów przeznaczonych następnie do sprzedaży po promocyjnej cenie. Sprzedaż towarów w ramach akcji promocyjnej po niższej cenie niż ich wartość rynkowa nie pozbawia zatem przedsiębiorcy do pełnego odliczenia VAT od ich zakupu, oczywiście o ile nabycie tych towarów ma związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Przedsiębiorca ma bowiem prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, także stosując sprzedaż o charakterze promocyjnym, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu (interpretacja indywidualna, sygn. 0111-KDIB3-2. 4012.415.2017.1.MGO, z 31 października 2017 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej). Trzeba podkreślić, że każde działanie marketingowe powinno być uzasadnione ekonomicznie.

Przykład 1.

Pani Zofia prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, planuje zorganizować akcję promocyjną 25 listopada 2022 roku w ramach Black Friday. W związku z tym zamierza sprzedawać towary poniżej ceny ich nabycia. Będzie się to odbywać w ramach działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Cena towarów sprzedawanych przez przedsiębiorcę w akcji promocyjnej w Black Friday 2022 będzie zatem niższa od ceny, za jaką pani Zofia nabywa towary. Czy ma ona prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej w ramach akcji promocyjnej organizowanej w Black Friday?

Tak, pani Zofia nie traci prawa do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej w ramach akcji promocyjnej organizowanej w Black Friday. Nawet jeżeli towary są sprzedawane po cenie niższej niż cena ich nabycia, pani Zofii przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ spełnione są warunki posiadania statusu czynnego podatnika VAT, zakup towarów został właściwie udokumentowany na podstawie faktury VAT i towary, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Odliczenie VAT od towarów sprzedawanych w promocyjnej cenie – interpretacja indywidualna

Interpretacja indywidualna (sygn. 0114-KDIP4-2.4012.143.2022.1.WH) z 19 maja 2022 roku została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów sprzedawanych po cenie promocyjnej.

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się projektowaniem nowych rozwiązań z dziedziny sterowania, kontroli, komunikacji i transmisji bezprzewodowej oraz systemów optymalizacji dystrybucji zasobów wody. Z tytułu prowadzonej ww. działalności gospodarczej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka zawarła umowę z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym będącym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, której przedmiotem jest usługa zdalnego odczytu wodomierzy zainstalowanych na terenie danego miasta w oparciu na dostarczonych i zamontowanych przez spółkę wodomierze wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu oraz stacjonarny system odczytu w okresie obowiązywania umowy. W celu realizacji ww. umowy spółka montuje specjalne urządzenia niezbędne do wykonania odczytu, tj. koncentratory, anteny, systemy informatyczne oraz ww. wodomierze z nakładkami radiowymi u odbiorców końcowych (m.in. mieszkańców miasta). Umowa została zawarta na okres 15 lat. W związku z zawartą długoletnią umową spółka przyznała zamawiającemu rabat w formie sprzedaży wodomierzy DN15 i DN20 z nakładkami radiowymi w cenie 1 zł (tj. w cenie innej niż cena katalogowa, po której sprzedawane są ww. wodomierze w ramach pozostałych umów). Spółka zadała pytanie, czy w opisanej sytuacji spółce przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej 1 zł.

Dyrektor KIS przytoczył art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówiący o tym, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, na mocy którego kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Organ podatkowy następnie podkreślił, że w zakresie charakteru związku pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną należy uwzględnić istniejące w tym zakresie orzecznictwo TSUE, w którym co do zasady przeważa pogląd, że jedynie bezpośredni związek pomiędzy podatkiem naliczonym a transakcją opodatkowaną może stanowić podstawę do odliczenia VAT. Aby możliwe było odliczenie VAT naliczonego, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną VAT, co oznacza, że wydatek musi stanowić element kosztowy sprzedaży opodatkowanej.

Następnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że koszty nabycia towarów- wodomierzy z nakładką radiową sprzedawanych po cenie promocyjnej pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez spółkę działalnością i są wykorzystywane w jej ramach do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec powyższego należy stwierdzić, że spółka będzie mieć prawo do odliczenia w całości kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy z nakładką przeznaczonych następnie do sprzedaży po cenie promocyjnej 1 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów