Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczenie VAT z faktur korygujących otrzymanych od sprzedawcy

Podatnicy od czasu do czasu muszą zmierzyć się z wystawieniem faktury korygującej w stosunku do dokonanej sprzedaży towarów bądź usług. Innym razem sami otrzymują faktury korygujące i wówczas powstaje podstawowe pytanie, mianowicie: w którym momencie następuje odliczenie VAT z faktur korygujących?

Faktury korygujące występujące w obrocie gospodarczym

W świetle ustawy o VAT podatnik jest zobligowany wystawić fakturę korygującą, jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

 2. udzielono opustów i obniżek cen,

 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W obrocie gospodarczym występują w zasadzie dwa skutki wystawienia faktur korygujących, jeżeli mowa o wartości faktury:

 1. korekta in minus – zmniejszająca wartość pierwotnej faktury,

 2. korekta in plus – zwiększająca wartość faktury.

W pierwszym przypadku otrzymana korekta powoduje zmniejszenie wartości netto, podatku VAT oraz brutto wynikającej z pierwotnej faktury.

W drugim przypadku otrzymana korekta powoduje zwiększenie wartości netto, podatku VAT oraz brutto wynikającej z pierwotnej faktury.

Zasady rozliczenia VAT z otrzymanych faktur korygujących

Moment, w którym następuje odliczenie VAT z faktur korygujących zależy przede wszystkim od tego, czy jest to faktura zmniejszająca, czy zwiększająca wartość faktury pierwotnej:

 1. w przypadku otrzymania przez nabywcę faktury korygującej in minus jest on zobligowany do zmniejszenia kwoty podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę otrzymał. Jeżeli podatnik jeszcze nie obniżył (w rejestrze VAT oraz w deklaracji VAT) kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, wówczas zmniejszenie kwoty podatku VAT naliczonego uwzględni w rozliczeniu za okres, w którym dokonuje tego obniżenia,

 2. w sytuacji otrzymania przez kupującego faktury korygującej in plus jest on zobowiązany do zwiększenia kwoty podatku VAT naliczonego w rejestrze VAT w miesiącu jej otrzymania albo w dwóch następnych okresach rozliczeniowych.

Oczywiście w ślad za zwiększeniem czy obniżeniem podatku VAT naliczonego idzie zwiększenie bądź zmniejszenie wartości netto oraz wartości brutto wynikającej z faktury pierwotnej. Jednakże tutaj może wystąpić już znacznie więcej różnych przypadków, a mianowicie sytuacja, w której na fakturze VAT zastosowana została stawka 8% VAT zamiast 23% VAT. Jak widać, w tej sytuacji bez zmian pozostanie kwota netto.

Od 2021 roku księgowanie faktury korygującej po stronie nabywcy oraz sprzedawcy ulegnie zmianie na skutek wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. SLIM VAT. Szczegóły znajdują się w artykule: Proste fakturowanie korekt sprzedaży - w nowelizacji ustawy o VAT!

Odliczenie VAT z faktur korygujących

Odliczenie VAT z faktur korygujących otrzymanych przez nabywcę jest z reguły prostsze aniżeli korekta podatku VAT należnego u sprzedawcy, u którego uwzględnieniu podlega jeszcze:

 1. w przypadku faktur in plus – moment ujęcia faktury korygującej, który zależy od przyczyny wystawienia korekty (kiedy powstała),

 2. w sytuacji faktur in minus od okresu, w którym sprzedawca uzyskał potwierdzenie odbioru przez nabywcę faktury korygującej.

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT zakupił w listopadzie 2018 r. towary od jednego ze swoich kontrahentów krajowych na kwotę 80 000 zł brutto. Podatnik składa miesięczne deklaracje VAT. Kontrahent krajowy zauważył, że wysłał część partii towarów, która powinna zostać przekazana innemu klientowi. W marcu 2019 r. kontrahent krajowy wysłał fakturę korygującą in minus na kwotę 20 000 zł brutto, którą to podatnik otrzymał w kwietniu 2019 r. Podatnik również w kwietniu zwrócił nieprawidłowe towary kontrahentowi krajowemu. 

W tym wypadku podatnik już odliczył podatek VAT w listopadzie 2018 r., a więc ujęcie faktury korygującej powinno nastąpić w miesiącu otrzymania faktury korygującej, tak że w rejestrze oraz deklaracji VAT za kwiecień 2019 r.

Przykład 2.

Czynny podatnik VAT X świadczy usługi biura wirtualnego na rzecz podatnika Y. Usługi rozliczane są cyklicznie w okresach miesięcznych. W 2019 r. podatnik X postanowił podwyższyć cenę za usługi biurowe, jednak już po wystawieniu faktury za styczeń 2019 r. Podatnik X wystawił w marcu 2019 r. fakturę korygującą in plus, którą podatnik Y otrzymał jeszcze w marcu 2019 r. Podatnik Y ujął daną korektę w rejestrze VAT oraz w deklaracji VAT za marzec 2019 r.

Przykład 3.

Czynny podatnik VAT Z kupuje części od swojego stałego krajowego dostawcy Y. W lutym 2019 r. podatnik Z otrzymał fakturę za nabyte części o wartości 15 000 zł. Przy odbiorze towaru okazało się, że niektóre części były niezgodne z zamówieniem, dlatego podatnik Z niezwłocznie zwrócił nieprawidłowe części, po czym dostawca Y wystawił fakturę korygującą w lutym 2019 r. oraz przekazał ją podatnikowi Z. W tym przypadku, ponieważ podatnik Z ma możliwość ujęcia wartości nabytych części w rejestrze VAT oraz deklaracji VAT zakupu za luty 2019 r. w prawidłowej wartości, może od razu zaksięgować prawidłową wartość.

Przykład 4.

Czynny podatnik VAT P sprzedał w lutym 2019 r. towary podatnikowi S o wartości 25 000 zł. W kwietniu 2019 r. podatnik P zauważył, że pomylił się co do ceny jednego z towarów. Wartość faktury powinna opiewać na kwotę 27 500 zł. Podatnik P wystawił w kwietniu 2019 r. fakturę korygującą zwiększającą podstawę opodatkowania na skutek błędu. Podatnik S otrzymał daną fakturę korygującą w kwietniu 2019 r., po czym ujął ją jeszcze w tym okresie w rejestrze VAT zakupu oraz w deklaracji VAT.