0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym - 2012

Wielkość tekstu:

Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym dotyczą wszystkich czynności dokonywanych w celu rejestracji podmiotów w KRS. Opłaty tyczą się zarówno przedsiębiorców jak również spółek jawnych, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych takich jak np. fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej jeżeli wpis do KRS łączy się również z rejestracją przedsiębiorcy. Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym dotyczą stawek w roku 2012.  

 

Opłatą podlegają:

 • rejestracje

 • wpisy dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS

 • wykreślenie podmiotu z rejestru KRS

 • dokonanie zmiany wpisy

 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego

 • inne wnioski

 • wpis zastawu rejestrowego

 • zmiana wpisu w rejestrze zastawów

 • wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

 • przyjęcie dokumentów, w których sąd czyni wzmiankę w rejestrze

 • odpis

 

Ważne!

Ustawodawca w przepisach szczególnych określił podmioty zwolnione z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Opłatę uiszcza się zawsze przed dokonaniem czynności przez Sąd. W przypadku nieuiszczenia opłaty wniosek zostaje odrzucony i nie podlega wykonaniu. W sytuacji gdy wnioskodawca wnosi o zmianę wpis lub zmianę w KRS na kilku formularzach czy wnioskach, opłatę pobiera się tylko raz. Z zastrzeżeniem, że jeżeli opłaty są różnej wysokości pobiera się opłatę wyższą.

 

Rodzaj dokumentu

Wysokość opłaty w 2012 r. 

Zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS

1000 zł

Zarejestrowanie spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców w KRS

750 zł

Zarejestrowanie w KRS w rejestrze stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

250 zł

Zarejestrowanie w KRS stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej jeżeli wiąże się to z koniecznością wpisu do rejestru przedsiębiorców

1000 zł

Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS

300 zł

Wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z KRS

300 zł

zmiana wpisu podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

400 zł

Dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców

150 zł

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z KRS

150 zł

Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

inne wnioski, należące do właściwości sądu dokonującego wpisu lecz nie ujęte w cenniku

300 zł

wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

200 zł

zmiana wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

50 zł

przyjęcie dokumentów, w których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające wg. przepisów ustawy wpisowi do określonego działu KRS

40 zł

uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł

 
 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów