0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych - 2020

Wielkość tekstu:

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę wynosi 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę.

Kiedy stosować podwyższoną stawkę odsetek?

Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym - powstałych od dnia 01.01.2016 r. - w przypadku:

1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
2. korekty deklaracji:

    • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
    • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z pózn. zm.), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu (5 x 1.850 zł /minimalne wynagrodzenie za pracę/ = 9.250 zł).

3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Stawka odsetek podwyższonych

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę wynosi 150% stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Czyli w 2020 roku stawka odsetek podwyższonych wynosi 12% (150% z 4-procentowej stawki podstawowej).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów