0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polski Ład 3.0 – zestawienie najważniejszych zmian!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2022 roku przedsiębiorcy musieli dostosować prowadzone biznesy do dynamicznie zmieniających się przepisów na skutek wejścia w życie wraz z początkiem roku Polskiego Ładu 1.0, a od lipca 2022 roku kolejnej jego wersji, czyli Polskiego Ładu 2.0. Zmiany te dotknęły większości ustaw podatkowych, wpływając tym samym na realia podatkowe, jakie dotychczas znane były przedsiębiorcom w Polsce. Ustawodawca nie poprzestaje jednak na tych zmianach, projektując kolejne, nazywane potocznie Polski Ład 3.0. Większość z nich ma zacząć obowiązywać od stycznia 2023 roku. Sprawdźmy, czego i kogo dotyczą!

Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi w podatku dochodowym

Stosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym jest dość powszechną praktyką i sposobem na odzyskanie zapłaconego podatku w przypadku, gdy nabywca spóźnia się z zapłatą dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu płatności z faktury. Dotychczas przedsiębiorcy, którzy korzystali z tej procedury, zobowiązani byli do wykazywania transakcji objętych ulgą na osobnym załączniku do zeznania rocznego. Polski Ład 3.0 zakłada uchylenie art. 26i ust. 19 ustawy o PIT i odpowiednio art. 18f ust. 19 ustawy o CIT, czyli likwiduje obowiązek wykazywania tych transakcji na osobnym załączniku PIT/WZ. W projekcie do Polskiego Ładu 3.0 ustawodawca wskazuje, że zmiana ta pozwoli na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatnika. Wykazywanie transakcji objętych ulgą na złe długi w zeznaniu rocznym było dodatkową pracą dla księgowych i przedsiębiorców, którzy, chcąc skorzystać z ulgi, i tak musieli – m.in. na wypadek kontroli lub czynności sprawdzających – udowodnić wysokość wierzytelności i długów objętych ulgą.

Zmiana na gruncie podatku u źródła a Polski Ład 3.0

Polski Ład 3.0 uchyli obowiązki szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych).

Od 1 stycznia 2023 roku rozszerzony ma zostać katalog czynności, od których płatnicy nie będą zobowiązani do poboru podatku od odsetek i dyskonta o:

 • papiery wartościowe – w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy o PIT;
 • obligacje – w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 130b, 130c i 130d ustawy o PIT;
 • listy zastawne – w przypadku, gdy dochody uzyskują osoby fizyczne, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy o PIT chodzi o odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji uzyskane przez osoby fizyczne, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Art. 21 ust. 1 ustawy o PIT:

Wolne od podatku dochodowego są: […]

130b) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, przeznaczonych na finansowanie ustawowych celów działalności Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczących wspierania polityki gospodarczej Rady Ministrów, realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a;

130c) dochody osiągnięte przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, z odsetek lub dyskonta od obligacji:

 1. o terminie wykupu nie krótszym niż rok,
 2. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzeczpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych

– chyba że na moment osiągnięcia dochodu podatnik jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 lub w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z emitentem tych obligacji oraz posiada, bezpośrednio lub pośrednio, łącznie z innymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu tych przepisów więcej niż 10% wartości nominalnej tych obligacji;

130d) odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz dochody z odpłatnego zbycia tych obligacji, uzyskane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a.

Przy czym podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, to podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czyli osoby fizyczne, które nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Zmiana dotycząca procedury zwrotu podatku od przychodów z budynku

Polski Ład 3.0 upraszcza procedurę zwrotu podatku od przychodów z budynku, skracając czas całego postępowania, gdyż w przypadku zwrotu, który nie budzi wątpliwości organu podatkowego w zakresie jego wysokości, nie będzie musiała być wydana osobna decyzja o nim. To z kolei ma na celu skrócenie procedury zwrotu, ponieważ organy podatkowe nie będą musiały zweryfikować w każdym przypadku całego rozliczenia podatkowego wnioskodawcy zwrotu.

Odroczenie i modyfikacja przepisów o minimalnym podatku dochodowym 

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje tzw. minimalny podatek dochodowy wynikający z art. 24ca ustawy o CIT. Dotyczy on osób prawnych np. spółek z o.o. czy spółek akcyjnych. Polski Ład 3.0 odracza stosowanie tego zobowiązania podatkowego o rok. Zgodnie z dodanym art. 38hb ustawy o CIT za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku podatnicy zobowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego są zwolnieni z tego obowiązku. Co więcej, zwolnienie to zacznie obowiązywać już od dnia następującego po dniu ogłoszeniu ustawy.

Poza tym w uzasadnieniu do projektu ustawodawca wskazuje, że pierwotnie rozwiązaniem tym miało być objętych tylko kilku procent podatników. Natomiast obecny kształt przepisów doprowadził do tego, że minimalnym podatkiem dochodowym objęte zostały podmioty, które ponoszą stratę lub posiadają niski próg dochodowości i wyniki te nie są konsekwencją ich działań optymalizacyjnych.

Dlatego też oprócz odroczenia stosowania minimalnego podatku dochodowego projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowych modyfikacji w zasadach funkcjonowania tego zobowiązania, takich jak:

 • podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności i zmianę sposobu wyliczania minimalnego podatku dochodowego (pierwotne założenie wskazywało na 1-procentowy wskaźnik rentowności);
 • wprowadzenie możliwości obliczania minimalnego podatku dochodowego w sposób uproszczony;
 • rozszerzenie grupy podatników wyłączonych z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego o:
  • podatników CIT, których roczne przychody nie przekraczają 2 000 000 euro (tzw. małych podatników),
  • spółki komunalne,
  • podatników, których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia;
  • podatników, których rentowność w przynajmniej jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%;
  • podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie

Od 1 stycznia 2023 roku miały obowiązywać przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy. W uproszczeniu rozwiązanie to miało zapobiec sytuacji, w której wspólnicy uzyskiwali korzyści finansowe, jednocześnie zwiększając koszty podatkowe spółki. Jeżeli zdarzenie gospodarcze miałoby charakter ukrytej dywidendy, to wydatek taki nie mógłby zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Polski Ład 3.0 całkowicie uchyla przepisy o ukrytej dywidendzie, czyli zanim jeszcze przepisy te zaczęły obowiązywać.

Zmiana przepisów dotyczących podatku od przerzuconych dochodów

Opodatkowanie tzw. przerzuconych dochodów zostało wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku. Ma ono na celu wyeliminowanie możliwości uzyskania korzyści podatkowych za pośrednictwem schematów podatkowych, których celem jest przeniesienie dochodów do kraju, w którym podatnik zapłaciłby niższy podatek. Podatkiem od przerzuconych dochodów są objęte usługi, czyli dochody z wartości niematerialnych. Polski Ład 3.0 nie znosi tego podatku, natomiast doprecyzowuje w art. 24aa ustawy o CIT zasady jego działania, m.in.:

 • pojęcia dotyczące ponoszonych kosztów, uzyskiwanych przychodów oraz związanych z nimi należności;
 • warunki dotyczące spółek, które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP i podlegają podatkowi od przerzuconych dochodów;
 • warunki, dotyczące podmiotów powiązanych, na rzecz których spółki te ponoszą koszt;
 • sposób ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

Poza tym Polski Ład 3.0 wprowadza szczególne zasady dla podmiotów z tzw. rajów podatkowych lub państw, z którymi nie ratyfikowano umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowy o wymianie informacji podatkowych. Aby dana płatność została objęta podatkiem od przerzuconych dochodów, wystarczające jest spełnienie podstawowych warunków określonych w art. 24aa ust. 2 ustawy o CIT.

Zmiana w opodatkowaniu ryczałtem dochodów spółek (CIT estoński)

Projekt Polskiego Ładu 3.0. zakłada również doprecyzowanie zasad rozliczania ryczałtu od dochodów spółek tak, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, m.in.:

 • w zakresie terminu złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem przed upływem roku podatkowego przyjętego przez podatnika;
 • w zakresie terminu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej;
 • w zakresie terminu zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną.

Poza tym zmianie ma ulec termin zapłaty ryczałtu zgodnie z nowym brzmieniem art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o CIT w przypadku:

 • ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto;
 • ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z zysku netto – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie.

Zmiana w zakresie terminu odliczenia składek ZUS w części finansowanej przez płatnika

W projektowanym brzmieniu art. 15 ust. 4h składki z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych z nimi, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie, który wynika z odrębnych przepisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów