Poradnik Przedsiębiorcy

Postępowanie podatkowe - o jakich zasadach należy pamiętać

Postępowanie podatkowe ma na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego. Procedura jest najczęściej rozpoczynana w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wysokości podatku lub nieprawidłowości w rozliczeniach danego podatnika. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone przez organy szybko i wnikliwie, z zastosowaniem najprostszych środków prowadzących do załatwienia sprawy. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego powinny zostać podjęte wszelkie niezbędne działania.

Wszczęcie postępowania podatkowego - kto bierze w nim udział?

Postępowanie podatkowe wszczynane jest na żądanie strony lub z urzędu. Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia.

W postępowaniu podatkowym bierze udział:

 • podatnik,

 • płatnik,

 • inkasent,

 • osobowy trzecie, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego.

Przedsiębiorca nie musi osobiście angażować się w tok postępowania podatkowego, chyba że charakter postępowania wymaga jego osobistego uczestnictwa. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej może ustanowić pełnomocnika, który będzie działał w jego imieniu.

Uwaga!

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem tego, aby pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym było ważne, jest udzielenie go na piśmie lub ustnie do protokołu. Dodatkowo powinno ono określać w jasny i zrozumiały sposób, jaki jest jego zakres.

Postępowanie podatkowe - przebieg procedury

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, prowadzone przez organ podatkowy, którym co do zasady jest:

 • organ I instancji - naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa;

 • organ II instancji - dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej, samorządowe kolegium odwoławcze.

Postępowanie podatkowe można podzielić na 4 główne etapy:

 1. postępowanie wyjaśniające,

 2. ustalenie obowiązku podatkowego,

 3. wydanie decyzji dotyczącej zobowiązania podatkowego,

 4. postępowanie odwoławcze (jeżeli terminowo zostanie zgłoszone odwołanie)

W toku postępowania podatkowego organ wydaje decyzje i postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego i co do zasady nie rozstrzygają o istocie sprawy (np. postanowienia dotyczące przeprowadzenia dowodu, zawieszenia postępowania). Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

Ustalenie stanu faktycznego najczęściej wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Przedsiębiorca ma prawo brać czynny udział w tym etapie postępowania, co więcej może:

 • wnioskować o przeprowadzenie dowodów (np. z przesłuchania świadków, oględzin, z dokumentów, opinii biegłego),

 • brać udział w ich przeprowadzaniu,

 • przeprowadzić badanie ksiąg,

 • ma prawo wglądu do akt sprawy na każdym etapie postępowania oraz może sporządzać odpisy tych akt.

Uwaga!

Przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany wyznaczyć podatnikowi 7-dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Jeżeli przedsiębiorca nie zdążył wykonać tej czynności w wyznaczonym terminie, organ podatkowy jest zobowiązany go przywrócić pod warunkiem, że:

 • zostanie złożony wniosek terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia,

 • zostanie uprawdopodobnione, że uchybienie nastąpiło bez winy podatnika (np. ciężka choroba, ważne sprawy rodzinne),

 • zostaną dopełnione czynności, dla której był określony termin.

Wyłączenie urzędnika od udziału w postępowaniu podatkowym

Przedsiębiorca może zwrócić się do właściwego organu z wnioskiem o wyłączenie urzędnika od udziału w postępowaniu podatkowym. Powinien jednak uprawdopodobnić istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności urzędnika. Okolicznościami budzącymi wątpliwości przede wszystkim może być sytuacja, w której:

 • urzędnik jest stroną (podatnikiem);

 • urzędnik pozostaje ze stroną (podatnikiem) w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

 • podatnikiem, wobec którego toczy się postępowanie podatkowe, jest małżonek urzędnika, jego rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia;

 • podatnikami są osoby związane z urzędnikiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

 • urzędnik był świadkiem lub biegłym, był lub jest przedstawicielem podatnika albo przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;

 • urzędnik brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;

 • zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw urzędnikowi postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne;

 • podatnikiem jest osoba pozostająca wobec urzędnika w stosunku nadrzędności służbowej.

Zakończenie postępowania podatkowego i postępowanie odwoławcze

Postępowanie podatkowe zostaje zakończone poprzez wydanie przez właściwy organ decyzji. Z uwagi na to, że postępowanie jest dwuinstancyjne, decyzja wydana w pierwszej instancji może zostać zaskarżona. Odwołanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od doręczenia przedsiębiorcy decyzji.

Uwaga!

Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji powinno spełniać wymogi formalne. Elementy, które powinny się w nim znaleźć to:

 • imię, nazwisko, adres i NIP (oznaczenie pełnomocnika, jeżeli występuje),

 • oznaczenie organu odwoławczego,

 • datę,

 • wskazanie decyzji, od której podatnik się odwołuje,

 • podpis.

Dodatkowo w odwołaniu należałoby:

 • wskazać zarzuty przeciw decyzji,

 • określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,

 • wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

Ważne!

Jedną z podstawowych zasad rządzących postępowaniem odwoławczym jest zakaz reformationis in peius: organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika.

Jeżeli podatnik nie odwoła się od decyzji, to postępowanie podatkowe zostaje zakończone, a wydana decyzja jest ostateczna.

W odniesieniu do decyzji ostatecznej można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od jej otrzymania. Takie postępowanie również jest dwuinstancyjne - jeżeli wyrok lub postanowienie wydane przez WSA są także niekorzystne dla podatnika, możliwe jest złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.