0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości - co należy wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy, którzy posiadają wiele zakładów, mogą oddelegować lub przenieść pracownika do pracy do innej miejscowości. Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości to istotna zmiana w warunkach zatrudnienia, wobec tego nie może zostać to wykonane w sposób dowolny. W zależności od zaistniałych przesłanek pracodawca powinien dopełnić odpowiednich obowiązków.

Umowa o pracę w Kodeksie pracy

Art. 29 § 1 Kodeksu pracy mówi, iż umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W szczególności powinna zawierać:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Ponadto, umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Jeżeli nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości poprzez porozumienie zmieniające

Miejsce wykonywania pracy to istotny element przy zawarciu umowy o pracę w związku z tym jego zmiana powinna nastąpić poprzez zmianę warunków umowy na podstawie porozumienia zmieniającego tzw. aneksu do umowy. Ma to zastosowanie wówczas, gdy strony dojdą do porozumienia w kwestii zmian, innymi słowy - gdy zmiana nie wiąże się z pogorszeniem warunków zatrudnienia z punktu widzenia pracownika.

Należy podkreślić, że pracodawca ma również prawo do tego, aby powierzyć pracownikowi wykonanie innej pracy niż określono w umowie, jeżeli:

  • jest to uzasadnione i wynika z potrzeb zakładu pracy,
  • nie powoduje obniżenia wynagrodzenia,
  • odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Zmiana oczywiście może być jedynie czasowa, ale może wystąpić kilkukrotnie w trakcie roku, przy czym na okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy.

Przeniesienie pracownika czyli zmiana warunków umowy poprzez wypowiedzenie zmieniające

W przypadku gdy przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości okaże się niekorzystne dla pracownika, a strony nie dojdą do porozumienia w tej kwestii, pracodawca ma możliwość dokonania zmiany w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie zmieniające stosowane jest co do zasady dla wszystkich zmian, na które pracownik nie wyraził zgody w formie porozumienia zmieniającego.

Pracodawca przedstawiając wypowiedzenie zmieniające, daje pracownikowi możliwość wyrażenia zgody na zmianę - bądź nie. Na mocy art. 42 § 3, w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki.

Podsumowując, przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości wiąże się z narzuconymi formalnościami, które powinien dokonać pracodawca, w zależności od postawy pracownika wobec zmian. Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na zmianę miejsca pracy, wówczas zmiany warunków umowy można dokonać w postaci zwykłego aneksu do umowy. Jednak gdy zmiany są niekorzystne z punktu widzenia pracownika, gdzie przykładowo zmiana miejsca pracy będzie wiązała się dla niego z uciążliwym dojazdem i wyższymi kosztami dojazdu - konieczne jest wypowiedzenie zmieniające.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów