0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przetarg ograniczony i nieograniczony – czym się różnią?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych. Sprawdź, jakie zasady wprowadza w odniesieniu do przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz czym różnią się oba tryby zamówień na gruncie nowych przepisów.

Przetarg ograniczony i nieograniczony – definicje

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

Składanie ofert w przetargu nieograniczonym

W przetargu nieograniczonym bezpośrednio w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu każdy wykonawca może złożyć ofertę.

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadkach określonych w ustawie.

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym

W trybie przetargu ograniczonego w pierwszej kolejności wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, może on wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu na ich składania.

Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:

  • został złożony po terminie;
  • został złożony przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;
  • jest niezgodny z przepisami ustawy;
  • jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów;
  • nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Przesłanki ograniczenia wykonawców w przetargu ograniczonym

Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców zapraszanych do składania ofert, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 5.

W takim przypadku zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ kryteria selekcji, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do składania ofert, oraz podaje minimalną liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert. Zamawiający może wskazać też ich maksymalną liczbę.

Zaproszenie do składania ofert w przetargu ograniczonym

Zamawiający zaprasza jednocześnie do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, a w przypadku ustalenia kryteriów selekcji – tych, którzy je spełniają, w liczbie ustalonej przez zamawiającego.

W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest mniejsza od minimalnej liczby określonej przez zamawiającego, zamawiający może kontynuować postępowanie, zapraszając do składania ofert tych wykonawców, albo unieważnić postępowanie.

Termin składania ofert w przetargu ograniczonym

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert, nie krótszy jednak niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, w przypadkach określonych w ustawie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów