0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Punkt Informacji dla przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia z wielu różnych dziedzin, w tym także prawniczej, ekonomicznej oraz księgowej. Nie każdy przedsiębiorca jest w stanie sprostać temu zadaniu – czy istnieje jednak miejsce, w którym można odnaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania pojawiające się przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Okazuje się, że tak. Z artykułu dowiesz się, czym jest Punkt Informacji dla przedsiębiorców.

Obowiązki przedsiębiorców

W rzeczywistości nie istnieje żaden przepis, który nakładałby na przedsiębiorcę obowiązek znajomości jakichkolwiek regulacji prawnych, w tym tych, które odnoszą się do wykonywanej przez niego działalności. Niewiedza nie chroni jednak przed odpowiedzialnością, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca nie dopełni w terminie licznych obowiązków finansowych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca albo musi sam znać się na konkretnych przepisach, albo musi korzystać w tym zakresie ze wsparcia innych osób.

Przedsiębiorcy mogą uzyskiwać wsparcie prawne i księgowe w przeróżny sposób, najczęściej kierują się jednak po nie do:

 • kancelarii prawnych (radcowskich, adwokackich i notarialnych);
 • kancelarii doradztwa podatkowego;
 • biur księgowych;
 • urzędów i instytucji świadczących odpłatną lub nieodpłatną pomoc prawną i administracyjną.

Rozliczne obowiązki przedsiębiorców muszą być wykonywane nie tylko terminowo, ale przede wszystkim poprawnie, co oznacza konieczność zachowania wszystkich wymogów formalnych danej sprawy. Im większe jest dane przedsiębiorstwo, tym większa jest liczba obowiązków natury prawno-finansowej, zwłaszcza gdy działalność jest prowadzona w formie spółki prawa handlowego.

Punkt Informacji dla przedsiębiorców

Okazuje się, że w internecie można znaleźć wiele informacji na temat prawidłowego sposobu wypełniania różnych obowiązków przez przedsiębiorców. Oczywiście radzimy tutaj zachować daleko idącą ostrożność, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy informacja, na którą natrafimy w sieci, jest prawdziwa i aktualna. Taką możliwość daje jednak Portal Informacji dla przedsiębiorców – system informatyczny, który działa w Polsce już od 1 lipca 2018 roku.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa, działa w ramach Portalu Przedsiębiorców umieszczonego na rządowej stronie biznes.gov.pl. Według ogólnego zamysłu ma stanowić bazę wiedzy dla wszystkich osób, które planują, bądź już prowadzą własną działalność gospodarczą i to niezależnie od jej formy prawnej.

Korzystając z systemu informatycznego PIP, można uzyskać informacje m.in. o:

 • zakładaniu, prowadzeniu (w tym modyfikacji) i zakończeniu działalności gospodarczej;
 • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które udzielają pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
 • praw i obowiązków zarówno pracodawców, jak i pracowników;
 • zawodów regulowanych na terenie Polski;
 • postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;
 • świadczenia usług transgranicznych;
 • innych przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG lub KRS.

Zadania Punktu Informacji dla przedsiębiorców

Do zadań Punktu należy:

 1. zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:
 • podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności,
 • świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach rozdziału 6 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji powyższych procedur i formalności;
 • realizacja obowiązków punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w art. 3c Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Punkt Informacji dla przedsiębiorców umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w sprawach przedsiębiorców oraz wniosków do CEIDG. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:

  • w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  • z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

  Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy przedsiębiorców (np. administracyjne, rejestrowe lub podatkowe) przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Bardzo ważne jest także to, że Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w trybie właściwym dla sprawy.

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

  „Punkt nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Co ważne, do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy nawet w najdrobniejszych sprawach”.

  Dostęp do Punktu Informacji dla przedsiębiorców

  Korzystanie z Punktu Informacji dla przedsiębiorców jest w pełni darmowe. Wysyłanie i odbieranie wszelkiego rodzaju dokumentacji, a także dokonywanie innych ważnych czynności (jak chociażby opłat skarbowych) wymaga jednak od użytkownika posiadania aktywnego konta ePUAP potwierdzonego profilem zaufanym lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przedsiębiorcy. Tylko te 2 narzędzia pozwalają bowiem na poprawną weryfikację danej osoby w systemie.

  Oczywiście brak elektronicznego podpisu lub konta ePUAP nie przekreśla szans na korzystanie z zasobów Punktu. Każdy użytkownik, nawet ten, który nie prowadzi działalności gospodarczej, ma prawo przeglądać ogólnodostępne zasoby mieszczące się na portalu internetowym. Można znaleźć w nim odpowiedzi na ważne pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązków, które się z tym wiążą.

  Podsumowanie

  Punkt Informacji dla przedsiębiorców jest rządową platformą internetową, której zadaniem jest ułatwienie dostępu do informacji związanych z obowiązkami przedsiębiorców. Łączy on w sobie dotychczasowy system CEIDG, który pozwalał na tworzenie, zmianę oraz zakańczanie jednoosobowej działalności gospodarczej, w przyszłości obejmie także system KRS. Korzystanie z Punktu jest w pełni darmowe, choć może niekiedy wymagać posiadania aktywnego konta ePUAP weryfikowanego profilem zaufanym albo elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów