0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja produktów tradycyjnych i regionalnych – jak przebiega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 Nr 10, poz. 68, t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 224) wprowadza procedurę rejestracji nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub gwarantowanych tradycyjnych właściwości produktu. Ustawa reguluje również procedurę wpisu na listę produktów tradycyjnych. Sprawdź, jak przebiega rejestracja produktów tradycyjnych i regionalnych.

Rejestracja produktów tradycyjnych i regionalnych - wniosek

Wniosek o rejestrację produktu może dotyczyć:

  • nazwy pochodzenia,
  • oznaczenia geograficznego,
  • gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych.

Wniosek sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze i składa się w postaci papierowej oraz na informatycznym nośniku danych. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację zostały sporządzone w języku obcym, do wniosku dołącza się także ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz podpisane przez wnioskodawcę.

W przypadku gdy do wniosku o rejestrację dołączone są mapy, to powinny one:

  • być sporządzone w formacie A4 (210 x 297 mm);
  • być przedstawione w formie umożliwiającej bezpośrednią reprodukcję;
  • zawierać oznaczenie skali, w jakiej zostały sporządzone.

Wniosek o rejestrację składa się do ministra właściwego do spraw rynków rolnych, który weryfikuje wniosek pod względem spełnienia wymogów formalnych w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku.

W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, minister właściwy do spraw rynków rolnych wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieusunięcia braków minister właściwy do spraw rynków rolnych pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z wnioskodawcą może wprowadzić poprawki do wniosku o rejestrację w celu usunięcia oczywistych omyłek i błędów językowych. Poprawki te nie mogą mieć wpływu na merytoryczną zawartość wniosku.

O kolejności rozpoczęcia opiniowania wniosków o rejestrację przez Radę decydują data i godzina wpłynięcia wniosku o rejestrację, wpisane do rejestru wewnętrznego wniosków.

Rejestracja produktów tradycyjnych i regionalnych - procedura rejestracji wniosków

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia wpisania danych do rejestru wewnętrznego wniosków powiadamia o tym wnioskodawcę, przekazuje wniosek Radzie do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych i ogłasza odpowiednie dane w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Minister zamieszcza także na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych treść wniosku o rejestrację.

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca uzasadniony interes może złożyć do ministra właściwego do spraw rynków rolnych zastrzeżenie do wniosku o rejestrację, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

W przypadku niewniesienia zastrzeżenia do wniosku o rejestrację Rada, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na wniesienie zastrzeżenia, wydaje opinię do tego wniosku o spełnianiu wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych nr 1151/2012.

Minister, po uzyskaniu opinii Rady wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1151/2012 albo wydaje decyzję o odmowie przekazania wniosku o rejestrację do Komisji Europejskiej.

Jednak w przypadku wniesienia zastrzeżenia do wniosku o rejestrację Rada, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia, wydaje opinię do tego wniosku o zasadności wniesionego zastrzeżenia oraz spełnianiu przez wniosek o rejestrację wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1151/2012.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po uzyskaniu opinii Rady, w przypadku gdy wniosek o rejestrację jest zasadny, a zastrzeżenie jest niezasadne – wydaje decyzję o stwierdzeniu spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu nr 1151/2012 i oddaleniu zastrzeżenia.

Lista produktów tradycyjnych

Produkty rolne i środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej, mogą być wpisane na listę produktów tradycyjnych. Listę prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat.

Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych, zwanym dalej „wnioskiem o wpis na listę produktów tradycyjnych”, mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest składany do właściwego miejscowo marszałka województwa. Wniosek składany jest w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych.

Marszałek województwa sprawdza wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych pod względem spełniania wymogów formalnych oraz dokonuje oceny w zakresie spełniania przez produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego dotyczy wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych, wymagań określonych w przepisach.

Przed dokonaniem oceny Marszałek zwraca się do izby gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty tradycyjne o wyrażenie, w terminie 30 dni, opinii w zakresie spełniania przez produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, wymagań ustawowych dot. produktu tradycyjnego.

Jeżeli produkt spełnia wymagania określone w przepisach dla produktów tradycyjnych, marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych potwierdzoną przez siebie kopię wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych wraz z kopią opinii.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych po otrzymaniu dokumentów od marszałka dokonuje wpisu produktu tradycyjnego na listę produktów tradycyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów