0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Centralna Informacja KRS a dane w systemie integracji rejestrów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W grudniu 2022 roku weszły w życie zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym implementujące do polskiego porządku prawnego przepisy pozwalające na wymianę danych i informacji pomiędzy systemami w EOG. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak obecnie wygląda Centralna Informacja KRS oraz udostępnianie danych w systemie integracji rejestrów.

KRS i Centralna Informacja KRS

Rejestr KRS składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru dłużników niewypłacalnych.

Rejestr wchodzi w skład systemu integracji rejestrów – integrowanych rejestrów unijnych.

Centralna Informacja KRS wykonuje następujące zadania:

 • prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek,
 • udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu,
 • utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie teleinformatycznym,
 • utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru z systemem integracji rejestrów.

Centralna Informacja KRS wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Centralna Informacja KRS wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.

Centralna Informacja KRS pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej.

Centralna Informacja KRS udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych w katalogu.

Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisów dokumentów wydawanych przez Centralną Informację.

Centralna Informacja KRS udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, listę podmiotów, wobec których w dziale 6 rejestru przedsiębiorców wpisano informację o ogłoszeniu upadłości albo o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Centralna Informacja KRS - rozszerzenie funkcjonalności

Za pośrednictwem systemu integracji rejestrów Centralna Informacja KRS ponadto:

 • udostępnia bezpłatnie – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – aktualne informacje albo informację o wykreśleniu tych podmiotów z Rejestru, listę dokumentów składanych do rejestru oraz ich niepowtarzalny identyfikator europejski, a w przypadku spółek, które utworzyły oddziały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim EFTA, także niepowtarzalny identyfikator europejski oddziału, numer oddziału w rejestrze oraz oznaczenie państwa, w którym zarejestrowano oddział;
 • wydaje kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej oraz dokumenty złożone w postaci elektronicznej poświadczone za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu;
 • przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego oraz o wykreśleniu spółek;
 • przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o połączeniu transgranicznym;
 • przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisów uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

Centralna Informacja KRS przekazuje także bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o zmianach następujących informacji dotyczących spółek:

 • firmy;
 • siedziby;
 • numeru w Rejestrze;
 • formy prawnej;
 • oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji;
 • oznaczenia organu nadzoru oraz osób wchodzących w jego skład.

Centralna Informacja KRS a udostępnianie danych z rejestru

Rejestr KRS jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze, do czego służy Centralna Informacja KRS.

Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru.

Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:

 • akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie;
 • teksty jednolite powyższych dokumentów;
 • uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
 • o powołaniu lub odwołaniu członków organów spółek oraz oświadczenia o ich rezygnacji;
 • roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z badania i sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych.

Każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów wymienionych powyżej.

Prowadzenie akt rejestrowych w KRS

Dla podmiotu wpisanego do Rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzi się wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

Dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór dokumentów obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru dokumentów dołącza się akta rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci papierowej.

Dokument w postaci papierowej, dotyczący podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, stanowiący podstawę do podjęcia przez sąd czynności z urzędu, przetwarza się na postać elektroniczną oraz składa do zbioru dokumentów. Dokument przetworzony na postać elektroniczną dołącza się do akt rejestrowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym.

Dokumenty zawierające informacje przekazane z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów podlegają automatycznemu złożeniu do akt rejestrowych.

Informacje o przedsiębiorcy zagranicznym

Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o:

 • otwarciu i zakończeniu likwidacji;
 • ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • wykreśleniu;
 • połączeniu transgranicznym;
 • zmianach następujących danych: nazwy, siedziby, numeru w rejestrze, formy prawnej,
 • oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji,
 • powołania i oznaczenia organów nadzoru oraz zakończenia sprawowania przez nie funkcji, a także osób wchodzących w ich skład;
 • złożeniu dokumentów finansowych przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem roku obrotowego.

Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje o zarejestrowaniu, zamknięciu i wykreśleniu oddziału spółki utworzonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim EFTA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów