Poradnik Przedsiębiorcy

Roczna korekta VAT - wszystko co warto wiedzieć!

Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok proporcji w związku z prowadzoną działalnością mieszaną (opodatkowaną oraz zwolnioną z podatku). Po zakończeniu roku podatkowego należy skorygować odliczenia VAT naliczonego i ustalić ostateczną proporcję na podstawie struktury obrotów za miniony rok. Różnica między tymi proporcjami zmniejsza lub zwiększa podatek naliczony do odliczenia.

Kto ma obowiązek zrobić roczną korektę VAT?

Obowiązek złożenia rocznej korekty VAT dotyczy tych podatników, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT (działalność mieszana). W trakcie roku podatkowego powinni przypisywać wydatki do poszczególnych rodzajów działalności.

W większości podatnik ponosi wydatki, których nie da się jednoznacznie przypisać do czynności opodatkowanych lub zwolnionych z VAT. Tym samym odliczenia dokonuje na podstawie tzw. proporcji. Podatnik w ciągu roku odlicza VAT według wskaźnika proporcji ustalonego na podstawie obrotów z roku ubiegłego (tzw. wstępny wskaźnik proporcji), a na koniec roku koryguje VAT - uwzględniając wskaźnik rzeczywisty z roku, w którym dokonano zakupu.

Roczną korektę podatku VAT należy dokonać w deklaracji VAT w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowy, którego dotyczy korekta:

 • w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie korekty dokonać należy najpóźniej do upływu terminu złożenia deklaracji  VAT-7 za styczeń,

 • w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie w deklaracji VAT-7K do upływu terminu złożenia deklaracja za I kwartał.

Kiedy nie trzeba stosować wskaźnika proporcji?

W myśl art. 90 ust.8 i 9 ustawy o VAT podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności mieszanej lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od kwoty podatku należnego, przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Powyższe stosuje się także w przypadku, gdy podatnik uzna, że wskaźnik proporcji na podstawie obrotów z roku ubiegłego byłby niereprezentatywny.

Wskaźnika proporcji do odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną nie trzeba stosować, gdy wskaźnik ten jest stosunkowo wysoki lub niski. Jak bowiem wynika z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku gdy proporcja:

 • przekroczy 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji w skali roku była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100% (w tym przypadku podatnik może odliczać cały VAT);

 • nie przekroczy 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0% (wówczas w ogóle nie odlicza VAT).

Ustalenie wskaźnika proporcji rocznej korekty VAT

Przy obliczaniu wskaźnika proporcji nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu:

 • sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy o VAT),

 • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;

 • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (np. usług udzielania kredytów, gwarancji, poręczeń) w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Proporcja ma uwzględniać dokonywaną przez podatnika sprzedaż, więc przy wyliczaniu proporcji nie uwzględnia się również:

 • obrotu z tytułu WNT,

 • obrotu z tytułu importu usług,

 • dostaw towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,

 • towarów i usług opodatkowanych na zasadzie “odwrotnego obciążenia”.