Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Skutki zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa można odnaleźć w art. 2 pkt 27e Ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 5a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez to pojęcie należy rozumieć organizacyjnie oraz finansowo wyodrębniony  w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań o charakterze gospodarczym. Ponadto zespół tych składników mógłby zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane czynności. Jakie są skutki zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Z kolei by móc posłużyć się definicją przedsiębiorstwa, należy sięgnąć do art. 55(1) Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: “przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

W praktyce wyodrębnieniem organizacyjnym może być utworzenie wewnętrznych komórek w strukturze przedsiębiorstwa, takich jak wydział, dział, zakład czy oddział.

Z kolei o wyodrębnieniu finansowym świadczy fakt, że istnieje możliwość przyporządkowania  przychodów oraz kosztów, a także należności i zobowiązań, do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć!

Zobowiązania nie stanowią elementu przedsiębiorstwa na gruncie cywilnoprawnym. Za to już w świetle ustaw podatkowych są elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Rozbieżności pojęciowe mogą mieć znaczące skutki przy wycenie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

Opodatkowanie  zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tego aktu prawnego nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy uznać, że tego typu transakcja nie podlega opodatkowaniu na gruncie podatku od towarów i usług.

Pozostaje jeszcze kwestia wyjaśnienia “zbycia”, które może przejawiać się w takich czynnościach jak sprzedaż, darowizna, zamiana czy wniesienie aportem.

Z kolei na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie można odnaleźć odrębnych przepisów w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa czy też zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w ustawie o VAT. W praktyce sprzedaż należy traktować jako umowę, której przedmiotem są poszczególne składniki majątku związane z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy. Wówczas będzie miał zastosowanie art. 14 ust 2 pkt 1 tejże ustawy, zgodnie z którym tego typu zdarzenie należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

Z kolei zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Generalnie darowizny dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają przepisom tej ustawy, równocześnie wykluczając opodatkowanie podatkiem dochodowym.