Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Obowiązki ewidencyjne właścicieli lombardów

Działalność lombardowa polega na udzielaniu pożyczek pod zastaw. Obliguje ona podatnika do prowadzenia określonej ewidencji w zależności od tego, jaką formę prawną wybierze - czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka.

Wyłączenia z opodatkowania

Ponieważ działalność lombardowa ma specyficzny charakter, w przepisach prawnych wyłączono dla tych przedsiębiorców opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Podmioty prowadzące tego typu działalność nie skorzystają także z możliwości opodatkowania kartą podatkową (art. 23 tejże ustawy).

Wyłączenie z opodatkowania ryczałtem skutkuje tym, że działalność lombardowa będzie ewidencjonowana za pośrednictwem ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych.

Pomijając kwestię formy prowadzenia ewidencji, należy zwrócić uwagę na to, by zapisywane zdarzenia określały w szczególności poprawną wysokość dochodu lub odpowiednio stratę, podstawę opodatkowania oraz wysokość należnego podatku za rok podatkowy.

PKiPR w lombardach

Szczegółowe normy w zakresie prowadzenia PKPiR określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z § 6 pkt 2 tego rozporządzenia podatnicy, którzy wykonują działalność w przedmiocie udzielania pożyczek pod zastaw, są zobligowani do prowadzenia ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • imię i nazwisko pożyczkobiorcy,
  • adres, datę udzielenia pożyczki,
  • kwotę udzielonej pożyczki,
  • wysokość umówionych odsetek w złotych,
  • opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową,
  • termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami, datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami,
  • datę zwrotu zastawionej rzeczy, datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży,
  • kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Ważne!

Kwota udzielonej pożyczki i umownych odsetek oraz przyjęcie zastawionej rzeczy muszą być niezwłocznie wpisane do ewidencji.

Czym w praktyce jest kwota prowizji? Wartością spłaconych w danym miesiącu odsetek, jakie dla prowadzącego lombard są przychodem lub różnicą między ceną sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki. Ustaloną jednym z powyższych sposobów marżę należy na koniec miesiąca przenieść do podatkowej księgi przychodów i rozchodów - kolumna przychód ze sprzedaży towarów lub usług.

Księgi rachunkowe w lombardach

Przepisy Ustawy o rachunkowości nie nakładają szczegółowych obowiązków ewidencyjnych na podmioty prowadzące lombardy. Przede wszystkim zasady (polityka) rachunkowości w jednostce powinny być tak skonstruowane, by zapewniały wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej - oraz wyniku finansowego.

Udzielone pożyczki powinny być ujęte w księdze głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych, które stanowią szczegółową ewidencję udzielonych pożyczek.

Z kolei w przypadku rzeczy otrzymanych pod zastaw do czasu niespełnienia przez nich definicji składnika aktywów (art. 3 ust 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości) powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej zastawionych rzeczy.