Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązki ewidencyjne właścicieli lombardów

Działalność lombardowa polega na udzielaniu pożyczek pod zastaw. Obliguje ona podatnika do prowadzenia określonej ewidencji w zależności od tego, jaką formę prawną wybierze - czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka. Sprawdź, jakie jeszcze są obowiązki ewidencyjne właścicieli lombardów.

Wyłączenia z opodatkowania

Ponieważ działalność lombardowa ma specyficzny charakter, w przepisach prawnych wyłączono dla tych przedsiębiorców opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Podmioty prowadzące tego typu działalność nie skorzystają także z możliwości opodatkowania kartą podatkową (art. 23 tejże ustawy).

Wyłączenie z opodatkowania ryczałtem skutkuje tym, że obowiązki ewidencyjne właścicieli lombardów w zakresie podatkowym sprowadzają się do ewidencji za pomocą ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych.

Pomijając kwestię formy prowadzenia ewidencji, należy zwrócić uwagę na to, by zapisywane zdarzenia określały w szczególności poprawną wysokość dochodu lub odpowiednio stratę, podstawę opodatkowania oraz wysokość należnego podatku za rok podatkowy.

Obowiązki ewidencyjne właścicieli lombardów w zakresie PKiPR 

Szczegółowe normy w zakresie prowadzenia PKPiR określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z rozporządzeniem podatnicy, którzy wykonują działalność w przedmiocie udzielania pożyczek pod zastaw, są zobligowani do prowadzenia ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy. Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • imię i nazwisko pożyczkobiorcy,
  • adres, datę udzielenia pożyczki,
  • kwotę udzielonej pożyczki,
  • wysokość umówionych odsetek w złotych,
  • opis zastawionej rzeczy i jej wartość rynkową,
  • termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami, datę i kwotę zwróconej pożyczki wraz z odsetkami,
  • datę zwrotu zastawionej rzeczy, datę sprzedaży rzeczy i kwotę należną z tytułu tej sprzedaży,
  • kwotę prowizji stanowiącej wartość spłaconych odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionej rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki.

Ważne!

Kwota udzielonej pożyczki i umownych odsetek oraz przyjęcie zastawionej rzeczy muszą być niezwłocznie wpisane do ewidencji.

Czym w praktyce jest kwota prowizji? Wartością spłaconych w danym miesiącu odsetek, jakie dla prowadzącego lombard są przychodem lub różnicą między ceną sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki. Ustaloną jednym z powyższych sposobów marżę należy na koniec miesiąca przenieść do podatkowej księgi przychodów i rozchodów - kolumna przychód ze sprzedaży towarów lub usług.

Księgi rachunkowe w lombardach

Przepisy Ustawy o rachunkowości nie opisują szczegółowo, jakie są obowiązki ewidencyjne właścicieli lombardów, lecz przedstawiają ogólny zarys. Przede wszystkim zasady (polityka) rachunkowości w jednostce powinny być tak skonstruowane, by zapewniały wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji zarówno majątkowej, jak i finansowej - oraz wyniku finansowego.