0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż przekształconej nieruchomości - zasady opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasadniczo nieruchomości dzielą się na mieszkalne oraz użytkowe. Możliwe jest dokonanie ich przekształcenia, co zmienia metodę opodatkowania ich sprzedaży podatkiem PIT. Poniżej prezentujemy najważniejsze przepisy łącznie ze stanowiskiem fiskusa, w sytuacji w której ma miejsce sprzedaż przekształconej nieruchomości.

Podział nieruchomości na gruncie prawa podatkowego

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz ze wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. 

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.

O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny ze sposobem zastosowania. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych. W przypadku budynków (lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje głównie jego przeznaczenie (uwagi szczegółowe do Grupy I w KŚT). Organem uprawnionym do orzekania w zakresie Klasyfikacji Środków Trwałych jest Urząd Statystyczny. 

Zgodnie natomiast z objaśnieniami do rozporządzenia w sprawie KŚT samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Lokal użytkowy to część budynku zawierająca jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym.

O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O jego zmianie na stałe decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.

W przypadku budynków (lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.

Przepisy prawa podatkowego w zakresie podziału i klasyfikacji nieruchomości opierają się na regulacjach PKOB. W związku z tym możemy wyróżnić nieruchomości mieszkalne oraz niemieszkalne (użytkowe).

Zasady opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych określonych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle wyżej wskazanych przepisów, aby sprzedaż nieruchomości zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, muszą zostać spełnione łącznie wskazane wyżej powołanymi przepisami przesłanki, a więc:

  • zbycie nieruchomości nie może następować w ramach (w wykonaniu) prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • zbywane nieruchomości nie mogą stanowić składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych).

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej (gdzie mają status środków trwałych) należy zwrócić uwagę na treść art. 14 ust. 2c ustawy PIT, który podaje, że do przychodów z działalności gospodarczej, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości mieszkalnych. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

W świetle cytowanych powyżej przepisów zauważyć należy, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi w prowadzonej działalności gospodarczej (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) wymienionych w art. 14 ust. 2c ww., stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy. Natomiast przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej także w sytuacji, gdy lokale te były w działalności wykorzystywane.

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje zbycia nieruchomości mieszkalnej stanowiącej środek trwały w firmie, to przychód z tego tytułu należy zakwalifikować jako osobne od działalności gospodarczej źródło przychodów. Obowiązek podatkowy powstaje w takim wypadku wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedaż miała miejsce w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia.

Sprzedaż przekształconej nieruchomości a ustalenie źródła przychodu w podatku PIT

Przekształcenie lokali użytkowych na lokale mieszkalne jest procedurą dopuszczalną prawem budowlanym. Każdy lokal, który spełnia warunki lokalu umożliwiającego stałe zamieszkanie ludzi, może nabyć status lokalu mieszkalnego.

W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób – w momencie sprzedaży – należy kwalifikować lokal, który początkowo figurował w ewidencji jako użytkowy, a następnie został przekształcony w lokal mieszkalny.

Przepisy ustawy PIT nie zawierają jednak regulacji wskazujących, jak należy określać datę nabycia lokali mieszkalnych, które powstały w wyniku przekształcenia z uprzednio nabytych lokali użytkowych. 

Jak wskazał Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji z 27 kwietnia 2012 roku (nr ILPB1/415-130/12-2/AA), jeżeli lokale użytkowe zostaną faktycznie przed ich ewentualną sprzedażą przekształcone na lokale o charakterze mieszkalnym, to skutki podatkowe sprzedaży tych lokali należy oceniać w kontekście treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Przekształcenie lokali użytkowych na lokale o charakterze mieszkalnym oznacza tylko zmianę sposobu użytkowania nabytego wcześniej prawa własnościowego. Wskutek ww. przekształcenia lokale użytkowe będą lokalami mieszkalnymi. 

W konsekwencji do ustalenia, czy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych powstanie przychód z tego źródła, istotne jest, czy ich sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich nabycia. 

Tym samym w przypadku ewentualnego zbycia lokali mieszkalnych po ich przekształceniu nie powstanie przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tj. odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie zostanie dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. 

Przykład 1.

Czy powstaje przychód w podatku PIT w momencie sprzedaży lokalu mieszkalnego przekształconego z lokalu użytkowego?

Przedsiębiorca zakupił w 2010 roku lokal użytkowy wykorzystywany w działalności gospodarczej. W 2021 roku lokal został przekształcony na mieszkalny, a w kolejnym roku lokal został sprzedany. W takim wypadku przyjmujemy klasyfikację lokalu na dzień sprzedaży. Skoro zatem był to lokal mieszkalny, to obowiązek podatkowy w ogóle nie powstaje, ponieważ od końca roku kalendarzowego nabycia upłynął okres dłuższy niż 5 lat.

Okoliczność przekształcenia lokalu użytkowego w lokal mieszkalny nie wyznacza nowego momentu nabycia nieruchomości. Zdarzenie to nie wpływa na obliczanie 5-letniego okresu opodatkowania zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT.

Reasumując, przychody uzyskane z tytułu sprzedaży lokali – nabytych jako lokale użytkowe, wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej – następnie przekształconych na lokale mieszkalne i w dalszym ciągu wykorzystywanych na cele tej działalności gospodarczej, należy rozpatrywać w kontekście art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, przyjmując za daty nabycia dzień nabycia lokali użytkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów