0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wyposażenia poniżej 1500 zł a sposób opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Analizując wydawane interpretacje, możemy dojść do wniosku, że sprzedaż wyposażenia o wartości poniżej 1500 zł nie jest traktowana jednolicie, jeżeli chodzi o ustalenie źródła przychodów. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób przedsiębiorca powinien rozliczyć podatek dochodowy od odpłatnego zbycia tego rodzaju składników wyposażenia.

Sprzedaż wyposażenia jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej

Jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się przychody z odpłatnego zbycia składników będących:

  • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł;
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych;
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Na mocy art. 22d ust. 1 ustawy o PIT podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 10 000 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. 

Zwróćmy uwagę na treść pkt b), który do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza przychody ze sprzedaży składników, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o PIT (chodzi o składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł), z wyłączeniem tych składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł.

Zatem powyższy przepis wyraźnie wyklucza z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynagrodzenie uzyskane ze sprzedaży składników majątku o wartości nieprzekraczającej 1500 zł.

Tak samo też wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z 1 lutego 2019 roku (nr 0112-KDIL3-1.4011.448.2018.3.AG). Organ wskazał, że sprzedaż wyposażenia o wartości poniżej 1500 zł nie spowoduje konieczności zapłaty podatku ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b) ww. ustawy). Przychody z tego tytułu zaliczane będą bowiem do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 lub pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zależności od rodzaju sprzedawanego składnika majątku, tj., czy będzie to prawo majątkowe, czy też inna rzecz (z zastrzeżeniem terminu zbycia, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 dotyczącym lit. d).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Natomiast zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d powołanej ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy – jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przyjmując zatem taką wykładnię przepisów, można przyjąć, że jeżeli podatnik sprzeda składniki majątku firmowego o wartości początkowej poniżej 1500 zł, to nie spowoduje to powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co więcej, w sytuacji, gdy od końca miesiąca ich nabycia upłynie okres dłuższy niż 6 miesięcy, to w ogóle nie powstanie konieczność odprowadzenia podatku dochodowego PIT.

Przykład 1.

30 marca przedsiębiorca zakupił drukarkę na potrzeby firmowe o wartości 1200 zł. Z uwagi na fakt, że wartość początkowa nie przekraczała 10 000 zł, wydatek na zakup ujął jednorazowo w kosztach, a samej drukarki nie wpisał do ewidencji środków trwałych. 1 listopada przedsiębiorca sprzedał drukarkę za 900 zł. Opierając się na korzystnym dla podatników stanowisku fiskusa, taka sprzedaż nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Z literalnej wykładni art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o PIT wynika, że sprzedaż wyposażenia o wartości poniżej 1500 zł nie generuje przychodów z pozarolniczej działalności nawet pomimo faktu wykorzystywania tych składników na potrzeby firmowe.

Niekorzystne stanowisko fiskusa odnośnie do sprzedaży wyposażenia poniżej 1500 zł

Jak już wskazaliśmy na wstępie, stanowisko fiskusa nie jest jednolite. Jeżeli bowiem sięgniemy do treści interpretacji Dyrektora KIS z 27 kwietnia 2017 roku (nr 1061-IPTPB1.4511.93.2017.2.DJD), dowiemy się, że organ podatkowy wskazał, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (w przypadku środków trwałych nawet niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) co do zasady stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Istotną bowiem w tym zakresie kwestią jest sam fakt, wykorzystywania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej i brak wyraźnego wskazania, że nie stanowią takiego przychodu. Przepis ten nie wymienia wszystkich przychodów z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (pozarolniczej działalności gospodarczej), a zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 1 wyszczególnienie przychodów zaliczanych do przychodów z tejże działalności nie ma charakteru zamkniętego. 

W rezultacie organ podatkowy uznał, że w sytuacji odpłatnego zbycia składników majątku nabytych lub wytworzonych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, które ze względu na wartość jednostkową poniżej 1500 zł nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, ani do ewidencji wyposażenia, nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, gdyż powstanie przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego – przy takim stanowisku – przychód ze sprzedaży składników majątku poniżej 1500 zł stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

W powyższej interpretacji organ założył zatem, że wyliczenie określone w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT ma charakter przykładowy. Zatem sprzedaż wyposażenia – niezależnie od wartości początkowej – powinna być rozliczona w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W zakresie wydawanych interpretacji indywidualnych można również odnaleźć stanowisko niekorzystne dla podatników, w którym sprzedaż wyposażenia o wartości poniżej 1500 zł – niezależnie od momentu nabycia – stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak widać z przedstawionych pism wydawanych przez organy podatkowe, analizowany przez nas przepis nie jest jednolicie interpretowany. Można wyróżnić 2 zupełnie odmienne podejścia do tego zagadnienia. Trudno jednoznacznie wskazać, jakie podejście zaprezentują organy podatkowe w kontekście konkretnego stanu faktycznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów