0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedawnienie długu w banku – czy występuje podatek PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Różne okoliczności prawne mogą generować powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Jedną z sytuacji, która budzi spore wątpliwości, jest przypadek, w którym ma miejsce przedawnienie długu w banku. Zgodnie z pytaniem postawionym w tytule postaramy się odpowiedzieć, czy taka okoliczność generuje podatek PIT.

Przedawnienie zobowiązania w świetle przepisów prawa

W pierwszej kolejności wyjaśnijmy, na czym polega istota instytucji przedawnienia. Otóż po upływie określonego w ustawie (Kodeksie cywilnym) terminu ten, przeciwko komu kieruje się roszczenie (dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia. Skutkiem tego roszczenie przedawnione nie gaśnie, a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane; sąd bowiem oddali powództwo uprawnionego w razie upływu terminu przedawnienia i gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. 

Co warte podkreślenia, pomimo przedawnienia roszczenie takie nadal uznawane jest za prawnie istniejące. Znajduje to przede wszystkim wyraz w tym, że dłużnik, który po upływie terminu przedawnienia spełnił świadczenie, nie może następnie żądać jego zwrotu, chociażby nie był świadomy upływu terminu przedawnienia i związanych z tym skutków prawnych. Spełnił on bowiem należne w świetle prawa zobowiązanie. 

W przypadku przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych mamy zatem do czynienia z inną sytuacją niż w przypadku zobowiązań prawnopodatkowych, ponieważ przedawnienie podatku jest równoznaczne z jego wygaśnięciem.

Skutkiem upływu terminu przedawnienia zobowiązania jest to, że wierzyciel nie może skutecznie domagać się jego zaspokojenia. Jednakże samo zobowiązanie nie wygasa i nawet po upływie terminu przedawnienia dłużnik może spełnić świadczenie.

Przedawnienie długu w banku a przychód w podatku PIT

Ogólna reguła wyrażona w art. 11 ust. 1 ustawy PIT podaje, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

O uzyskaniu przychodu w rozumieniu ustawy PIT można więc mówić w każdej sytuacji, gdy podatnik na skutek otrzymania określonych wartości majątkowych (środków pieniężnych, świadczeń w naturze czy też innych nieodpłatnych świadczeń) oraz określonego zdarzenia otrzymuje przysporzenie majątkowe rozumiane albo jako zwiększenie jego aktywów, albo jako zmniejszenie jego pasywów.

W ocenie organów podatkowych z przychodem podatkowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy dochodzi do przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego (np. zobowiązania kredytowego w banku). W ocenie fiskusa tak powstały przychód należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy.

Przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z 26 września 2022 roku (nr 0115-KDIT2.4011.405.2022.2.MD) wskazał, że w sytuacji, gdy dojdzie do przedawnienia roszczenia w stosunku do dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Zasadnicze znaczenie ma bowiem, że w następstwie przedawnienia dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty zadłużenia (ustaje obowiązek spełnienia świadczenia). Wówczas osiąga on realne przysporzenie majątkowe, które – jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlega opodatkowaniu.

Przychód podatkowy z tytułu przedawnionego zobowiązania powstaje w momencie upływu terminu przedawnienia i w wysokości zadłużenia, które było wymagalne na moment przedawnienia.

W takim przypadku wierzyciel – pełniący rolę płatnika – powinien wystawić z tego tytułu informację PIT-11. 

Wynika to z treści art. 42a ust. 1 ustawy PIT. W świetle tego przepisu podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru PIT-11 o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

W konsekwencji w sytuacji, gdy dojdzie do przedawnienia zobowiązania osoby fizycznej w banku, to bank jako płatnik powinien wystawić informację PIT-11 i przesłać ją do podatnika w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Podkreślmy, że bank nie pobiera w tym przypadku zaliczki na podatek, lecz jedynie przygotowuje i przesyła informację PIT-11.

Przykład 1.

Czy przedawnienie długu w banku generuje przychód w podatku PIT?

W ocenie fiskusa w dacie przedawnienia długu bankowego po stronie dłużnika powstaje przychód z innych źródeł. Wysokość przychodu obejmuje należność główną wraz z odsetkami umownymi wymagalnymi na dzień przedawnienia. Bank powinien w tym zakresie sporządzić informację PIT-11, w oparciu na której dłużnik powinien rozliczyć przychód na zasadach ogólnych (skala podatkowa) w zeznaniu PIT-36 składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego.

W ocenie organów podatkowych, gdy dochodzi do przedawnienia zobowiązania kredytobiorcy, w dacie przedawnienia osiąga on przychód z innych źródeł w wysokości przedawnionego zobowiązania. Kredytobiorca osiąga realne przysporzenie majątkowe, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odmienne stanowisko sądów administracyjnych

Jeżeli powyższą kwestię rozpatrzymy pod kątem wyroków sądowych, to okazuje się, że dominuje zupełnie przeciwne stanowisko, które wskazuje, że w takim przypadku nie mamy do czynienia z przychodem podatkowym.

Taka interpretacja wynika bowiem z tego, że po okresie przedawnienia zobowiązanie przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne, tj. takie, które choć formalnie istnieje, to w przypadku próby jego wyegzekwowania dłużnikowi każdorazowo przysługuje zarzut przedawnienia uniemożliwiający wierzycielowi ostateczne odzyskanie należności na drodze sądowej.

W ocenie sądów skoro zobowiązanie istnieje, to nie można mówić o przysporzeniu po stronie dłużnika, ponieważ cały czas może on to zobowiązanie spełnić. Z przypadkiem powstania przychodu mamy do czynienia dopiero w momencie definitywnego umorzenia długu przez wierzyciela.

W ocenie sądownictwa administracyjnego oświadczenie wierzyciela uznające zarzut przedawnienia nie tworzy po stronie dłużnika przychodu w postaci wartości nieodpłatnego świadczenia, ponieważ wartość przedawnionych zobowiązań cywilnoprawnych co do zasady nie stanowi przychodu objętego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przykładowo WSA w Poznaniu w wyroku z 19 sierpnia 2020 roku (I SA/Po 30/20) wskazał, że na skutek przedawnienia dłużnik nie uzyskuje żadnej realnej i definitywnej korzyści majątkowej, ponieważ formalnie nadal jest zobowiązany do wykonania tego świadczenia. Tym samym u dłużnika nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy PIT, a w rezultacie wierzyciel nie jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11.

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że przedawnienie wierzytelności nie stanowi trwałego przysporzenia majątkowego skutkującego powstaniem przychodu z innych źródeł. Przedawnienie jest zatem neutralne podatkowo pod kątem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwestia powstania przychodu w przypadku przedawnienia zobowiązania cywilnoprawnego nie jest jednolicie interpretowana. Zupełnie inaczej do zagadnienia podchodzi fiskus, a na przeciwnym biegunie znajdują się sądy administracyjne. To powoduje, że osoby fizyczne, których zobowiązanie uległo przedawnieniu, mogą uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie dopiero na drodze sądowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów