0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwe jest uchylenie niższej normy czasu pracy osoby niepełnosprawnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nadal duża liczba ofert pracy kierowana jest dla osób posiadających status osoby niepełnosprawnej. W dzisiejszych czasach niepełnosprawność nie stanowi już bariery do podjęcia zatrudnienia. Przeciwnie – bardzo duża liczba pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami, gdyż przepisy przewidują specjalne ulgi z tytułu zatrudniania takich osób. Z uwagi na te okoliczności konieczne było uregulowanie kwestii dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Przepisy dotyczące wykonywania pracy przez takie osoby znajdują się przede wszystkim w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i Kodeksie pracy. Czy i kiedy możliwe jest uchylenie niższej normy czasu pracy osoby niepełnosprawnej?

Kto ma status osoby niepełnosprawnej?

Status pracownika z niepełnosprawnością potwierdza m.in.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, 
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • wyrok sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydany na skutek odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
 • orzeczenie lekarza orzecznika KRUS.

Przede wszystkim do orzekania o niepełnosprawności powołane zostały powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzekające jako pierwsza instancja oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzekające jako druga instancja. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od wyroku tego Sądu apelacja do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto na mocy przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • częściowej niezdolności do pracy ustalone na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz celowości przekwalifikowania na podstawie tej ustawy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Osoby o stwierdzonej stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktowane są na równi z osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności, a pozostałe osoby traktowane są na równi z osobami zaliczonymi do lekkiego stopnia niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że dotyczy to sytuacji, kiedy orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane zostało przed 1 stycznia 1998 roku.

Stopnie niepełnosprawności 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością wymienia następujące stopnie niepełnosprawności:

 1. Stopień lekki, który przyznawany jest osobom o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającym ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne;
 2. Stopień umiarkowany, który przyznawany jest osobom z naruszoną sprawnością organizmu niezdolnym do pracy albo zdolnym do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającym czasowej bądź częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
 3. Stopień znaczny, który przyznawany jest osobom z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnym do pracy albo zdolnym do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającym, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Szczególne uprawnienia pracowników z niepełnosprawnościami

Pracownikom z niepełnosprawnościami przepisy przyznają następujące dodatkowe uprawnienia pracownicze:

 1. skrócony czas pracy,
 2. dodatkowy urlop wypoczynkowy,
 3. prawo do dodatkowej przerwy w pracy,
 4. zwolnienie na badania,
 5. zwolnienie na turnus rehabilitacyjny.

Dodatkowe uprawnienia pracownicze przysługują pracownikowi z niepełnosprawnością od dnia, od którego ta osoba została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.

Pracodawca wlicza osobę z niepełnosprawnością do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia przedstawienia mu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przedstawienia kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę z niepełnosprawnością wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta miała niepełnosprawność, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. 

Należy pamiętać, że bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę z niepełnosprawnością wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta miała niepełnosprawność.

Czas pracy pracownika z niepełnosprawnością

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 

Pracownicy z niepełnosprawnościami zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą pracować w wymiarze czasu pracy przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Uprawnienia ograniczające czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie powodują obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Ograniczeń dotyczących czasu pracy osób z niepełnosprawnościami nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Uchylenie niższej normy czasu pracy osoby niepełnosprawnej

W przypadku osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych przy pilnowaniu uchylenie niższych norm czasu pracy następuje z mocy prawa, nie jest wymagane podjęcie żadnych działań w tym zakresie. 

Możliwe jest uchylenie niższych norm czasu pracy pracownika z niepełnosprawnością wykonującego każdą inną pracę niż pilnowanie, o ile zgłosi on taki wniosek.

Przepisy nie wymagają, aby wniosek pracownika o uchylenie niższych norm czasu pracy miał szczególną formę, dlatego może być on złożony zarówno ustnie, jak i w formie pisemnej.

Dla celów dowodowych uzasadnione jest, aby wniosek ten miał formę pisemną.

W sytuacji otrzymania wniosku pracownika informującego o chęci wykonywania pracy na zasadach obowiązujących ogół pracowników pracodawca ma obowiązek skierować go do lekarza medycyny pracy, który orzeknie, czy jest to dopuszczalne. 

Lekarz medycyny pracy przeprowadza badania profilaktyczne pracownika i orzeka, czy dopuszczalna jest dłuższa niż wynikająca z przepisów prawa praca danego pracownika z niepełnosprawnością.

W razie braku lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników zgodę na uchylenie krótszych norm czasu pracy może wyrazić lekarz sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Należy zaznaczyć, że taka sytuacja będzie miała charakter wyjątkowy, ponieważ przepisy prawa pracy wymagają przeprowadzenie różnego rodzaju badań przez zakładowego lekarza medycyny pracy, a tym samym pracodawca musi mieć zawartą umowę z jednostką służby zdrowia wykonującą zadania związane z medycyną pracy.

Koszty badania pracownika z niepełnosprawnością, który zgłasza zamiar pracy na zasadach ogólnych, ponosi pracodawca.

Przepisy nie regulują wzoru skierowania na badania pracownika z niepełnosprawnością zgłaszającego zamiar pracy na zasadach ogólnych.

Podobnie przepisy nie regulują wzoru orzeczenia wydanego przez lekarza o dopuszczalności pracy przez pracownika z niepełnosprawnością z wyłączeniem niższych norm czasu pracy.

Wątpliwość może budzić, w jakim zakresie przepisy ograniczające czas pracy osoby z niepełnosprawnością mogą być uchylone. Należy wskazać, że w zależności od konkretnego przypadku ograniczenia dotyczące czasu pracy pracownika z niepełnosprawnością wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mogą zostać uchylone w całości lub w części. Np. lekarz medycyny pracy może wskazać brak przeciwwskazań do pracy w porze nocnej i nadgodzinach lub orzec o niedopuszczalności pracy w porze nocnej.

Uchylenie ograniczeń dotyczących czasu pracy pracownika z niepełnosprawnością skutkuje tym, że w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy.

Przykład 1.

Pan Jan zatrudnia pracownicę administracyjną – panią Annę, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym wynikającą z uszkodzenia narządu ruchu. Pracownica wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o odstąpienie od stosowania obniżonych norm czasu pracy. Lekarz medycyny pracy nie stwierdził przeciwwskazań do tego, dlatego pani Anna pracuje przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin.

Przykład 2.

Pan Jan zatrudnia pracowników przy produkcji, która odbywa się przez całą dobę. Jednym z jego pracowników był pan Tomasz, który po wypadku samochodowym posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o odstąpienie od zakazu pracy w porze nocnej z uwagi na sytuację rodzinną. Lekarz medycyny pracy nie stwierdził przeciwwskazań do wykonywania pracy w porze nocnej, dlatego pan Tomasz może pracować w trakcie zmian przypadających w porze nocnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów