0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – art. 36 kp

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o pracę zobowiązuje pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Umowę o pracę można rozwiązać. Okres wypowiedzenia zgodnie z art. 36 kp jest uzależniony od zatrudnienia u danego pracodawcy. Więcej wyjaśniamy w artykule. 

Rozwiązanie umowy o pracę art. 36 kp

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w czterech trybach, a mianowicie:

  • na mocy porozumienia stron;
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (za wypowiedzeniem);
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (bez wypowiedzenia);
  • z upływem czasu, na który była zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem następuje wraz z upływem okresu wypowiedzenia i jest możliwe do zrealizowania przez każdą ze stron, pracodawcę oraz pracownika. 

Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę na czas określony i nieokreślony jest ustalona przez art. 36 kp. Zgodnie z § 1 wynosi:

  • 2 tygodnie – gdy okres zatrudnienia wynosi mniej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu wynoszącym co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia obejmującego co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia wlicza się praca u obecnego pracodawcy oraz zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła wskutek przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w myśl art. 231 Kodeksu pracy lub gdy z mocy odrębnych przepisów obecny pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

Okresy wypowiedzenia regulowane przez art. 36 kp mogą ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie i mogą wynieść:

  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.

Jeżeli po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę strony ustalą wcześniejszy termin rozwiązania umowy, to okres wypowiedzenia ulega skróceniu zgodnie z ustaleniami, przy czym tryb rozwiązania umowy pozostaje bez zmian.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana. Jednym z trybów w jakich można tego dokonać jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem następuje wraz z upływem okresu wypowiedzenia i jest możliwe do zrealizowania przez każdą ze stron, pracodawcę oraz pracownika.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów