0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydatkiem, który często pojawia się w firmie jest nabycie środka trwałego. W trakcie jego używania może wystąpić konieczność poniesienia kolejnych wydatków stanowiących ulepszenie środka trwałego. Co w przypadku gdy dany środek trwały został zamortyzowany jednorazowo, czy wartość kolejnej inwestycji można amortyzować w ten sam sposób? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

Przypomnijmy, że z środkiem trwałym mamy do czynienia, gdy stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy, jest kompletny i zdatny do użytku, a przewidywany okres jego wykorzystania w prowadzonej działalności będzie dłuższy niż rok. Gdy wartość środka trwałego przekracza kwotę 10 000 zł (netto - w przypadku czynnych podatników VAT, brutto - w przypadku podatników zwolnionych z VAT), to podlega on amortyzacji zgodnie z wykazem stawek z załącznika nr 1 ustawy o PIT. Amortyzacja dokonywana jest w czasie, począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przepisy przewidują jednak wyjątek dla środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł, kiedy możliwe jest skorzystanie z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis. Opcja ta dostępna jest dla przedsiębiorców rozpoczynających w danym roku działalność gospodarczą oraz dla małych podatników. Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 tys. euro rocznie (w roku 2018 jest to 216 tys. zł). Amortyzacji jednorazowej podlegają środki trwałe z grupy 3-8, za wyjątkiem samochodów osobowych.

Po skorzystaniu z jednorazowej amortyzacji z tytułu pomocy de minimis, podatnik fakt ten może zgłosić do urzędu skarbowego.

Ulepszenie środka trwałego

Ulepszenie środka trwałego występuje wówczas, gdy w danym roku łączna wartość nakładów poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przewyższa 10 000 zł i powoduje trwały wzrost wartości użytkowej danego środka trwałego. Wzrost ten ocenia się w szczególności względem okresu używania środka trwałego, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W przypadku gdy poniesione wydatki stanowią remont, a nie ulepszenie środka trwałego, mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów firmowych.
Co do zasady, przyjęta przed ulepszeniem środka trwałego metoda amortyzacji, powinna być kontynuowana. Kwestia ta jednak wygląda inaczej, gdy dany środek trwały został zamortyzowany jednorazowo.

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Czas, jaki mija od momentu dokonania jednorazowej amortyzacji, jest istotny ze względu na sposób rozliczenia ulepszenia środka trwałego. Bowiem w przypadku, gdy nakłady zostaną poniesione jeszcze w tym samym roku, możliwe jest skorzystanie z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, o ile nie został przekroczony łączny limit 50 tys. euro. W takim wypadku sumuje się wszystkie poniesione na ulepszenie środka trwałego wydatki i amortyzuje w pełnej wartości w miesiącu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych.

Jeśli natomiast limit jednorazowej amortyzacji został przekroczony, to część która poza niego wykracza może zostać zamortyzowana liniowo.

Przykład. 1.

Przedsiębiorca w pierwszym roku prowadzenia działalności poniósł wydatki inwestycyjne o wartości 214.000 zł, w tym zestaw komputerowy o wartości 6000 zł. Poniesione nakłady zostały zamortyzowane jednorazowo w ramach pomocy de minimis. W tym samym roku nastąpiło ulepszenie zestawu komputerowego, w wysokości 13 000 zł. Amortyzacja będzie wyglądać następująco:

  • 2 000 zł zostanie zamortyzowany jednorazowo do pozostałego limitu z pomocy de minimis,

  • 11 000 zł będzie podlegać amortyzacji w czasie.

Jeśli do pozostałych 11 000 zł wybrana zostanie amortyzacja liniowa (dla zespołów komputerowych stawka wynosi 30%) to miesięczny odpis będzie wynosić 475 zł i amortyzacja będzie trwać 23 miesiące.

Wyliczenie:

6000 + 13000 = 19000 zł

(19000 zł x 30%) : 12 m-cy = 475 zł miesięcznie

11000 zł : 475 zł = 23 m-ce

Ulepszenie środka trwałego w latach kolejnych po jednorazowej amortyzacji

Rozliczenie ulepszenia środka trwałego będzie wyglądało odmiennie jeżeli jest ono dokonywane w latach następujących po roku, w którym dokonano jednorazowej amortyzacji. Wtedy amortyzacji dokonuje się w czasie, zaczynając od miesiąca następnego po tym, w którym środek trwały został ulepszony. 

Art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT:
“Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (...)”
Wyjątkiem w tym wypadku będzie środek trwały, do którego zastosowano częściowo jednorazową amortyzację, a częściowo w latach kolejnych amortyzację metodą degresywną. Wtedy też, zwiększenia wartości początkowej amortyzacji można dokonać w trakcie pierwszego roku od jego wprowadzenia, a jeśli ulepszenie nastąpi w późniejszych latach - to dopiero od stycznia roku następującego po tym, w którym nastąpiło ulepszenie.

Rozliczenie ulepszenia środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo zależy od kilku czynników. Pierwszym jest wartość poniesionych nakładów. Dopiero jeśli przekraczają one kwotę 10 000 zł to będą podlegać amortyzacji. To, czy możliwe jest zastosowanie ponownie jednorazowej amortyzacji zależne jest natomiast od czasu jaki upłynął. Jeśli zdarzenia mają miejsce w obrębie tego samego roku podatkowego - dodatkowo należy wziąć pod uwagę limit jednorazowej amortyzacji z tytułu pomocy de minimis.

Ulepszenie środka trwałego w systemie wfirma

W celu wprowadzenia ulepszenia środka trwałego, który znajduje się w ewidencji środków trwałych w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT). Jako Rodzaj wydatku należy wybrać MAJĄTEK TRWAŁY » ULEPSZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO oraz z listy środków trwałych wskazać ten, którego dotyczy ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego - jak wprowadzić w wfirma.pl

Dokładny opis ujęcia ulepszenia środka trwałego w systemie wFirma.pl opisuje artykuł: Ulepszenie środka trwałego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów