Poradnik Przedsiębiorcy

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Wydatkiem, który często pojawia się w firmie jest nabycie środka trwałego. W trakcie jego używania może wystąpić konieczność poniesienia kolejnych wydatków stanowiących ulepszenie środka trwałego. Co w przypadku gdy dany środek trwały został zamortyzowany jednorazowo, czy wartość kolejnej inwestycji można amortyzować w ten sam sposób? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego

Przypomnijmy, że z środkiem trwałym mamy do czynienia, gdy stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy, jest kompletny i zdatny do użytku, a przewidywany okres jego wykorzystania w prowadzonej działalności będzie dłuższy niż rok. Gdy wartość środka trwałego przekracza kwotę 3500 zł, to podlega on amortyzacji zgodnie z wykazem stawek z załącznika nr 1 ustawy o podatku dochodowym. Amortyzacja dokonywana jest w czasie, począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do używania.

Przepisy przewidują jednak wyjątek dla środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł, kiedy możliwe jest skorzystanie z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis. Opcja ta dostępna jest dla przedsiębiorców rozpoczynających w danym roku działalność gospodarczą oraz dla małych podatników. Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 tys. euro rocznie (w roku 2017 jest to 215.000 zł). Amortyzacji jednorazowej podlegają środki trwałe z grupy 3-8, za wyjątkiem samochodów osobowych.

Uwaga!

Po skorzystaniu z jednorazowej amortyzacji z tytułu pomocy de minimis, fakt ten zgłasza się do urzędu skarbowego.

Ulepszenie środka trwałego

Ulepszenie środka trwałego występuje wówczas, gdy w danym roku łączna wartość nakładów poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przewyższa 3500 zł i powoduje trwały wzrost wartości użytkowej danego środka trwałego. Wzrost ten ocenia się w szczególności względem okresu używania środka trwałego, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Ważne!

W przypadku gdy poniesione wydatki stanowią remont, a nie ulepszenie środka trwałego, mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów firmowych.

Co do zasady, przyjęta przed ulepszeniem środka trwałego metoda amortyzacji, powinna być kontynuowana. Kwestia ta jednak wygląda inaczej, gdy dany środek trwały został zamortyzowany jednorazowo.

Ulepszenie środka trwałego w roku jednorazowej amortyzacji

Czas, jaki mija od momentu dokonania jednorazowej amortyzacji, jest istotny ze względu na sposób rozliczenia ulepszenia środka trwałego. Bowiem w przypadku, gdy nakłady zostaną poniesione jeszcze w tym samym roku, możliwe jest skorzystanie z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, o ile nie został przekroczony łączny limit 50 tys. euro. W takim wypadku sumuje się wszystkie poniesione na ulepszenie środka trwałego wydatki i amortyzuje w pełnej wartości w miesiącu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych.

Jeśli natomiast limit jednorazowej amortyzacji został przekroczony, to część która poza niego wykracza może zostać zamortyzowana liniowo.

Przykład. 1.

Przedsiębiorca w pierwszym roku prowadzenia działalności poniósł wydatki inwestycyjne o wartości 214.000 zł, w tym zestaw komputerowy o wartości 6000 zł. Poniesione nakłady zostały zamortyzowane jednorazowo w ramach pomocy de minimis. W tym samym roku nastąpiło ulepszenie zestawu komputerowego, w wysokości 5000 zł. Amortyzacja będzie wyglądać następująco:

  • 1000 zł zostanie zamortyzowany jednorazowo do pozostałego limitu z pomocy de minimis,

  • 4000 zł będzie podlegać amortyzacji w czasie.

Jeśli do pozostałych 4000 zł wybrana zostanie amortyzacja liniowa (dla zespołów komputerowych stawka wynosi 30%) to miesięczny odpis będzie wynosić 275 zł i amortyzacja będzie trwać 15 miesięcy.

Wyliczenie:

6000 + 5000 = 11000 zł

(11000 zł x 30%) : 12 m-cy = 275 zł miesięcznie

4000 zł : 275 zł = 15 m-cy

Ulepszenie środka trwałego w latach kolejnych po jednorazowej amortyzacji

Rozliczenie ulepszenia środka trwałego będzie wyglądało odmiennie jeżeli jest ono dokonywane w latach następujących po roku, w którym dokonano jednorazowej amortyzacji. Wtedy amortyzacji dokonuje się w czasie, zaczynając od miesiąca następnego po tym, w którym środek trwały został ulepszony.

Art. 22h ust. 1 pkt 1 updof:

“Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (...)”

Wyjątkiem w tym wypadku będzie środek trwały, do którego zastosowano częściowo jednorazową amortyzację, a częściowo w latach kolejnych amortyzację metodą degresywną. Wtedy też zgodnie z przepisami, zwiększenia wartości początkowej amortyzacji można dokonać w trakcie pierwszego roku od jego wprowadzenia, a jeśli ulepszenie nastąpi w późniejszych latach - to dopiero od stycznia roku następującego po tym, w którym nastąpiło ulepszenie.