0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym różni się ulepszenie środka trwałego od remontu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności środki trwałe powinni wiedzieć, jak odróżnić wydatki poniesione na remont oraz te stanowiące powiększenie ich wartości początkowej - ulepszenie środka trwałego. Właściwe ujęcie danych kosztów jest istotne głównie z uwagi na rozliczenia podatkowe. Bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów mogą trafić wydatki poniesione na bieżący remont składnika majątku, natomiast ulepszenie może zostać rozliczone przez odpisy amortyzacyjne.

Modernizacja środka trwałego

Modernizacja - inaczej ulepszenie - środka trwałego została uregulowana przez przepisy ustawy o podatku dochodowym (PIT). Występuje jedynie w przypadku spełnienia przez podatnika warunków określonych w art. 22g ust. 17, według którego:

  • nastąpiła przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja,
  • suma wydatków (poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację) przekracza kwotę 10 000 zł,
  • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Środek trwały może zostać uznany za ulepszony jedynie w przypadku wystąpienia wszystkich z powyższych przesłanek.

W szczegółowym wyjaśnieniu Minister Finansów (znak: PO 3/722-160/94/) określił, iż "do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich:

  • przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,
  • rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych, itp.,
  • rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
  • adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż było jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
  • modernizację, tj. unowocześnienie środków trwałych.”

Wydatki na remont środka trwałego

Przedsiębiorcom największy problem sprawia ustalenie kiedy dany wydatek stanowi remont czy też ulepszenie środka trwałego. Niestety przepisy ustawy nie regulują pojęcia remontu, tak jak w przypadku modernizacji, jednak istnieje wiele interpretacji organów skarbowych, które mogą okazać się pomocne. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16.10.2012 roku (IPPB5/423-641/12-3/RS) wyjaśnił różnicę pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont oraz na ulepszenie środka trwałego: “remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych”.

W związku z powyższym można uznać, iż celem remontu jest doprowadzenie środka trwałego do stanu umożliwiającego jego dalszą eksploatację bądź doprowadzenie do pierwotnej użyteczności. Przykładami przeprowadzonego remontu mogą być m.in. naprawy lub wymiana zużytych części.

Remont czy ulepszenie środka trwałego? Jak rozliczyć wydatki w kosztach?

Co do zasady wydatki na ulepszenie środka trwałego powiększają jego wartość początkową. Zatem ich wartość zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych. Wysokość odpisów ulegnie proporcjonalnemu powiększeniu o kwotę wydatków, począwszy od miesiąca następującego po okresie wprowadzenia modernizacji. Podwyższona wartość początkowa składnika majątku staje się bowiem nową podstawą do obliczania kwoty amortyzacji.

W przypadku wydatków poniesionych na wszelkiego rodzaju remonty środka trwałego, czyli przywrócenie jego pierwotnego stanu technicznego, podatnik ma prawo zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Co istotne, pojęcie ulepszenia odnosi się jedynie do składników majątku wpisanych do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Zatem należy pamiętać, że tym przepisom nie podlegają wartości niematerialne i prawne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów