0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga termomodernizacyjna dla przedsiębiorcy - odliczenia i limity

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga termomodernizacyjna to stosunkowo młoda ulga pozwalająca na odliczenie od dochodu albo przychodu wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez właściciela lub współwłaściciela tego budynku. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej odlicza w zeznaniu rocznym kwoty brutto z faktur dokumentujących wydatki na termomodernizację. Natomiast, czy możliwa jest ulga termomodernizacyjna dla przedsiębiorcy?

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie dokonanych przez podatnika wydatków na ściśle określone cele w efekcie związanych ze ściśle określonymi kosztami modernizacyjnymi.

Podatnik musi wydać środki na ustawowo określone koszty modernizacyjne. Te wydatki do określonego limitu może potem odliczyć w zeznaniu rocznym.

Regulacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej zostały zawarte w art. 26h Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT).

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Niezwykle ważne jest to, że dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne (wydatki na termomodernizację) musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli podatnik nie zdąży, wówczas ma obowiązek doliczyć poniesione wydatki na termomodernizację do dochodu w roku upływu terminu 3 lat.

Ponadto budynki mieszkalne jednorodzinne dotyczące wydatków na termomodernizację muszą być ukończone.

Z kolei po definicję budynku mieszkalnego należy sięgnąć do art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

kto i kiedy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Według art. 26h ust. 1 ustawy o PIT z ulgi termomodernizacyjnej skorzystają podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej nie jest w ogóle uzależnione od tego, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności, także może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Ustawodawca wspomina, że wydatki dotyczące ulgi modernizacyjnej poniesione w poprzednim roku podatkowym podatnik odliczy w zeznaniu rocznym składanym za ten poprzedni rok.

W jaki sposób podatnik odlicza ulgę termomodernizacyjną w zeznaniu rocznym?

Rok podatkowy

Odliczenie

Zeznanie roczne na rok podatkowy

Poniesione wydatki na termomodernizację w roku podatkowym

Od dochodu

PIT-36 – skala podatkowa (w załączniku PIT/O)

PIT-36L – podatek liniowy (w załączniku PIT/O)

Od przychodu

PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany (w załączniku PIT/O)

Ile maksymalnie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Maksymalna kwota wydatków podlegających odliczeniu na realizację wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem, nie może przekroczyć 53 000 zł. Zatem limit ulgi przypada na jednego podatnika niezależnie od tego, ile realizowałby przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna dla przedsiębiorcy

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą odliczyć niektóre wydatki na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, do których posiadają tytuł prawny, a więc prawo własności lub współwłasności. Odliczenia dokonują w zeznaniu rocznym PIT-36 w załączniku PIT/O składanym do końca kwietnia roku następnego po roku, w którym dokonali wydatku na termomodernizację. W tej sytuacji kwestia skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest oczywista. 

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez czynnego podatnika VAT, który nie korzysta ze zwolnienia z VAT.

Jak natomiast wygląda skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej u przedsiębiorcy? Bardzo podobnie, z tym że należy uważać na kilka kwestii.

Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę wydatku podlegającego odliczeniu uważa się wydatek wraz z podatkiem VAT, czyli kwotę brutto z faktury. 

Odliczenie wydatków w kwocie brutto dotyczy jednak tylko sytuacji, w której podatnik nie odliczył podatku VAT od poniesionych wydatków na termomodernizację.

Pierwszą sytuacją, w której przedsiębiorca chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jest brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Przedsiębiorca odlicza w zeznaniu rocznym wydatki poniesione na termomodernizację wynikające z faktur dokumentujących te wydatki w kwotach brutto.

Odliczenia dokonuje w rozliczeniu za rok wystąpienia tych wydatków. Odlicza je od dochodu (skala podatkowa, podatek liniowy) albo od przychodu (ryczałt) – do wysokości limitu 53 000 zł przypadającego na wszystkie realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Druga sytuacja dotyczy odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Niemniej tutaj powstanie pewien problem.

Jeżeli podatnik odlicza podatek VAT naliczony od wydatków na termomodernizację, czyli przeznacza te wydatki na cele prowadzonej działalności, to odliczenia tych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokona w zeznaniu rocznym w kwotach netto.

Jeśli podatnik odliczył podatek VAT naliczony z faktur za termomodernizację, to zazwyczaj zalicza te wydatki w całości lub w części do kosztów uzyskania przychodu z uwagi na to, że dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast ustawodawca w art. 26h ust. 5 ustawy o PIT zaznacza, że przedsiębiorca nie może odliczyć wydatków na termomodernizację w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Powyższe oznacza, że gdy przedsiębiorca zaliczył do kosztów firmowych wydatki poniesione na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, to nie może powtórnie dokonać tego odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym od dochodu (albo od przychodu).

Sytuacje, w których przedsiębiorca ujmuje w koszty firmy oraz odlicza VAT od wydatków na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, występują przeważnie w przypadku użytkowania całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że występują niekiedy przypadki, gdy przedsiębiorca zalicza do kosztów firmowych część wydatków na termomodernizację z uwagi na wykorzystywanie tej części budynku jednorodzinnego na cele prowadzonej działalności. Niemniej drugą część wydatków może odliczyć od dochodów niepochodzących z działalności gospodarczej, z uwagi na to, że ulga termomodernizacyjna jest przeznaczona na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W tych okolicznościach przedsiębiorca nie powinien zapominać także o odliczeniu części podatku VAT, a nie całości z uwagi na przeznaczenie termomodernizacji części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele działalności.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Podatnik może zakupić i odliczyć od dochodu (przychodu) w ramach ulgi termomodernizacyjnej tylko określone rodzaje materiałów budowlanych, usług, urządzeń.

Jakie dokładnie? Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wydatki kwalifikowane na materiały budowlane i urządzenia dla skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Lp.

Opis wydatków

1.

Materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem

2.

Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury

3.

Kondensacyjny kocioł gazowy albo olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

4.

Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej

5.

Kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy

6.

Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej

7.

Materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej lub przygotowania ciepłej wody użytkowej bądź w skład systemu ogrzewania elektrycznego

8.

Pompa ciepła wraz z osprzętem

9.

Kolektor słoneczny wraz z osprzętem

10.

Ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem

11.

Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

12.

Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Z kolei usługi wymienione w ww. rozporządzeniu zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wydatki kwalifikowane na usługi dla skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Lp.

Opis wydatków

1.

Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

2.

Wykonanie analizy termograficznej budynku

3.

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi

4.

Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

5.

Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów

6.

Wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

7.

Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej bądź wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

8.

Montaż kotła gazowego kondensacyjnego

9.

Montaż kotła olejowego kondensacyjnego

10.

Montaż pompy ciepła

11.

Montaż kolektora słonecznego

12.

Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego

13.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

14.

Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin

15.

Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji

16.

Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów