0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla młodych a benefity zleceniobiorców - jak działa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dodatkowe świadczenia w formie nieodpłatnych benefitów mogą otrzymywać nie tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, ale również zleceniobiorcy działający na podstawie umowy zlecenie. Ulga dla młodych a benefity zleceniobiorców, czy wartość takich benefitów mieści się w zakresie ulgi dla młodych i korzysta ze zwolnienia od podatku PIT? Odpowiadamy w artykule. 

Ulga dla młodych a benefity zleceniobiorców - zakres przedmiotowy ulgi dla młodych

Potocznie nazywana ulga dla młodych jest zwolnieniem podatkowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku przychody:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
  3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich;
  4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe;
  5. z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W pkt 2 wymieniono przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem za przychody z działalności wykonywanej osobiście (o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2), uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Podkreślenia zatem wymaga, że ulga dla młodych ma zastosowanie do umów zlecenia zawartych z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jeżeli podatnik w wieku do 26. roku życia zawiera umowę zlecenia z inną osobą fizyczną, to powstały z tego tytułu przychód nie korzysta ze zwolnienia od podatku PIT.

Zakres przedmiotowy ulgi dla młodych obejmuje m.in. przychody z umów zlecenia, gdzie zleceniodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Ulga dla młodych a benefity zleceniobiorców - co obejmuje przychód z tytułu umowy zlecenia?

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy nieodpłatne benefity mogą korzystać z ulgi dla młodych, należy ustalić, co wchodzi w zakres przychodu z umowy zlecenia kwalifikowanego jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Jak podaje art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy zauważyć, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. Nie będą to zatem każde przychody, lecz przychody, które stanowić będą trwałe przysporzenie majątkowe. Przy czym przychody to nie tylko wartości pieniężne, ale również świadczenia w naturze oraz nieodpłatne świadczenia.

W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Przy czym art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu.

Należy wskazać, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych termin „nieodpłatne świadczenie” obejmuje swym zakresem wszelkie zjawiska i zdarzenia, których konsekwencją jest nieodpłatne przysporzenie w majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy. Nieodpłatnym świadczeniem będzie więc przesunięcie majątkowe, stanowiące przysporzenie po stronie przyjmującego świadczenie pracownika, kosztem majątku pracodawcy.

W świetle powyższego możemy stwierdzić, że do przychodów z umów zlecenia zalicza się każde świadczenie, które zleceniobiorca otrzymał w związku z faktem zawarcia umowy zlecenia. Do przychodów tych zalicza się zarówno otrzymane pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za zleceniobiorcę, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. 

Przychodem zleceniobiorcy jest zatem nie tylko wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia, ale także m.in. świadczenia nieodpłatne, co wynika z treści zacytowanego powyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga dla młodych a benefity zleceniobiorców

W świetle ww. argumentów należy stwierdzić, że skoro dodatkowe świadczenia, które zleceniobiorca otrzymuje w związku z zawartą umową zlecenia, mieszczą się w kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, to również ta część przychodu będzie korzystać z ulgi dla młodych.

Takie korzystne stanowisko znajduje również potwierdzenie w pismach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 9 kwietnia 2020 roku (nr 0114-KDIP3-1.4011.16.2020.1.MG) wskazano, że nieodpłatny pakiet medyczny oraz karty benefit należy traktować jako składnik wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a zatem świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

W konsekwencji, jeżeli suma wynagrodzenia zasadniczego z tytułu umowy o dzieło oraz wartość dodatkowych benefitów mieści się w limicie przychodów określonym w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, to cały uzyskany z tego tytułu przychód korzysta ze zwolnienia podatkowego.

To z kolei oznacza, że zleceniodawca nie występuje tutaj w roli płatnika i nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek od dochodu zwolnionego. 

W tym miejscu przypomnijmy, że zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu.

Zatem np., jeżeli przedsiębiorca wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2000 zł oraz finansuje mu pakiet medyczny zakupiony za kwotę 250 zł, to miesięczny przychód podatnika wynosi 2250 zł. Wartość przychodu zleceniobiorcy obejmuje w tym przypadku kwotę otrzymanego wynagrodzenia powiększoną o wartość nieodpłatnych świadczeń.

Dodatkowe benefity w postaci np. pakietu medycznego czy kart sportowych stanowią składnik wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i są przychodem w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Powoduje to, że takie świadczenia objęte są zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT do momentu, gdy suma przychodu nie przekroczy limitu wynoszącej 85 556 zł.

Podatnicy spełniający kryteria do zastosowania ulgi dla młodych mogą być spokojni, jeśli chodzi o dodatkowe benefity otrzymywane w ramach umowy zlecenia, ponieważ w świetle przepisów podatkowych wartość takich nieodpłatnych świadczeń również korzysta ze zwolnienia od podatku PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów