Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS za pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

Chcę zawrzeć umowę zlecenie z osobą z ustalonym prawem do emerytury z wynagrodzeniem w ujęciu miesięcznym 1800 zł brutto. Wiem już, że jestem zobowiązana naliczyć mu składki społeczne, zdrowotne oraz wypadkową. Co natomiast z FP i FGŚP? Składka chorobowa jest dobrowolna?

Iwona, Bydgoszcz

 

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli równocześnie nie pozostają w stosunku pracy.

W sytuacji gdy wykonywanie umowy cywilnej stanowi dla emeryta lub rencisty jedyny tytuł do ubezpieczenia, to z tej umowy podlega on:

  • obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu,
  • obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

Za mężczyznę, który ukończył 60 rok życia i kobietę, która ukończyła 55 rok życia, nie pobiera się składek na FP i FGŚP.