Wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nieterminowa zapłata podatku powoduje najczęściej działania egzekucyjne ze strony organu podatkowego. Przedsiębiorca ma jednak możliwość, aby napisać wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej. Sprawdź, kiedy będzie to możliwe!

Wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej - podstawa prawna

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Ważne!
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatków.

Pobierz darmowy wzór wniosku o rozłożenie na raty podatku n w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości poda(...).pdf
wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości poda(...).docx

 

Ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny według stanowiska organów podatkowych

Ważny interes podatnika nie jest pojęciem wprost zdefiniowanym w ustawach podatkowych. Tym samym przy ustalaniu, czy w danej sytuacji przedsiębiorca może ubiegać się o rozłożenie zaległości podatkowej na raty powinien się on zapoznać się z orzecznictwem organów podatkowych. Przykładowo według stanowiska Naczelnika Sądu Administracyjnego ważny interes podatnika to nic innego jak (...) sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku (wyrok NSA w Szczecinie z dnia 22.04.1999 r. sygn. akt SA/Sz 850/98). Taką przyczyną może być też poważna choroba.

Natomiast przez interes publiczny należy rozumieć dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego (...). - wyrok NSA w Warszawie z dnia 9.05.2003, syg. akt III SA 2679 /01).

Rozłożenie płatności na raty następuje wyłącznie na wniosek podatnika

Organ podatkowy rozkłada na raty zobowiązane wyłącznie na pisemny wniosek podatnika. Dodatkowo bada, czy pismo spełnia wszystkie wymogi formalne, czyli zawiera informację o tym, od kogo pochodzi, do kogo jest skierowane oraz jakiej sprawy dotyczy. Konieczny jest również podpis podatnika. Niezbędnym elementem pisma jest również wykazanie przez podatnika własnego ważnego interesu lub ważnego interesu publicznego, związanego z omawianą ulgą.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że to w gestii samego organu podatkowego leży decyzja, czy udzieli ulgi z tytułu rozłożenia płatności zaległości podatkowej na raty. Organ kieruje się przy tym realną możliwością spłaty podatku oraz ocenia zebrany materiał dowodowy.

Na ile części rozłożyć zaległość podatkową?

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że wniosek powinien zostać złożony z zaproponowaniem konkretnej liczby rat, na które ma zostać rozłożona zaległość podatkowa. Wówczas organ skarbowy może się jedynie przychylić do propozycji lub też zmienić liczbę rat wskazanych we wniosku. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów