0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpływ pandemii COVID-19 na postępowania sądowe z udziałem przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sytuacja pandemiczna niewątpliwie jest finansowo trudna dla przedstawicieli niektórych sektorów gospodarki. Czy zatem, obecny stan znacząco wpływa na dynamikę postępowań sądowych w zakresie podmiotów gospodarczych? Sprawdźmy to.

Najem lokali, koszty pracowników, składki ZUS, leasingi, itp. – to ogromne koszty. Jak jednak je pokryć, gdy firma nie prosperuje wcale lub jej działalność ze względu na szalejącą pandemię jest mocno ograniczona. Pewne grupy przedsiębiorców – np. przewoźnicy, branże eventowe czy gastronomia nie tylko nie zarabiają ale rośnie ich zadłużenie z powodu konieczności regulowania należności.

W wyniku czego ci przedsiębiorcy, którzy posiadali dotychczas nieuregulowane faktury z terminem zapłaty, zmuszeni są do egzekwowania swoich należności nawet na drodze postępowania sądowego.

Długa droga sprawy

Przed skierowaniem sprawy bezpośrednio do sądu, poprzedza je niejednokrotnie dobrowolne wezwanie do zapłaty, czy ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty dłużnika, sama nazwa dokumentu nie jest tak istotna jak jego treść.

Zgodnie bowiem z art. 187 §1 ust 3 kodeksu postępowania cywilnego, w pozwie jako element obligatoryjny, podaje się informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Za taką formę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu niewątpliwe można uznać skierowanie takiego wezwania do dłużnika. 

Nawet jeśli pozew został złożony w sądzie bez uchybień formalnych, to o ile możliwe jest wydanie nakazu zapłaty, w wyniku którego pozwany będzie zobligowany zapłacić zasądzoną kwotę w terminie 2 tygodni, o tyle procedura wydawania nakazu a dalej jego doręczenie, dzisiaj stanowi spore utrudnienie w możliwości wyegzekwowania należności.

Jeśli pozew trafi do sądu, to dokument ten zgodnie z wewnętrznymi przepisami przechodzi kwarantannę wskazaną dla dokumentów. Później trafia do odpowiednich komórek (wydziałów), aż w końcu do osoby właściwej do wydania ewentualnego rozstrzygnięcia.

Kilka miesięcy temu ustawodawca w związku z trwającą pandemią wprowadził zmiany procesowe i nastąpiło chwilowe zawieszenie terminów procesowych i sądowych, które weszły życie 31 marca 2020 r. Z kolei na mocy tzw. Tarczy 3.0 uchylono ten zapis, który wprowadził zasadę zawieszenia biegu terminów procesowych, co przełożyło się na powolne ruszenie machiny sądowej od nowa. Nie mniej, okoliczność powrotu do pracy i na nowo otworzenie sądów dla petentów, nie oznaczała od razu rozwiązania wszystkich problemów z zatorami. Powodem tego było to, że do sądów w trakcie tego okresu wpływały nowe sprawy, a stare nadal nie były załatwione. 

Niestety powstałe zatory w rozstrzygnięciach i kolejna fala zachorowań, nie jest sprzymierzeńcem przedsiębiorców. Sprawa robi się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy w grę wchodzi konieczność wyznaczania rozpraw, przesłuchania świadków czy skorzystania z pomocy prawnej innego sądu.

Postępowania upadłościowe przedsiębiorców

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. jest wciąż aktualny zapis regulujący kwestie terminu do ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z art. 15zzra w/w ustawy, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. 

Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem postanowień wyżej opisanych, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe to terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do przepisów ogólnych prawa upadłościowego. 

Postępowania administracyjne

Rozpoznawanie spraw, które mają miejsce również w sądzie administracyjnym, również w chwili obecnej zmieniły rytm, nie mówiąc o postępowaniach administracyjnych, które toczą się jeszcze przed organem i są w stadium przed wydaniem decyzji, albo po wydaniu decyzji a przed możliwością zaskarżenia. Wspominana ustawa tzw. Specustawa o szczególnych rozwiązaniach do mniej więcej 14 maja 2020r. zabezpieczała administrację publiczną przed negatywnymi następstwami niemożności sprawnego działania w czasie pandemii. 

Nowe technologie w walce z zatorami 

Współczesność i nowe technologie zawitały do sądów oraz do petentów już jakiś czas temu, ale w ograniczonym zakresie. Umożliwiono wówczas dostęp wirtualny do każdego z sądów danej apelacji. Jednym jednak z wymogów było założenie konta, w ramach którego zarówno strona postępowania jak i pełnomocnik w sprawie mogli się poruszać i dowiadywać się o prostych czynnościach w sprawie. Niestety nie doczekaliśmy się możliwości składania pism przez portal, doręczeń czy digitalizacji akt. Nie mniej nadal właściwe ministerstwa pracują nad działaniami na rzecz zwiększenia stopnia wykorzystania narzędzi cyfrowych przez organy wymiaru sprawiedliwości w obliczu kryzysu spowodowanego przez koronawirusa.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.1842.

  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2020.1575.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów