0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środki niepodlegające egzekucji sądowej ani administracyjnej otrzymane od państwa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z epidemią koronawirusa podatnicy uzyskali od państwa dodatkowe środki na cele związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie uregulował, czy uzyskane środki w ramach tarcz antykryzysowych bądź od innych instytucji podlegają egzekucji sądowej, czy administracyjnej, w związku z tym komornicy mogli je objąć wspomnianymi egzekucjami. Sprawdźmy, jakie są możliwe środki niepodlegające egzekucji sądowej ani administracyjnej?

Czym jest egzekucja sądowa?

Próżno szukać definicji egzekucji sądowej w Kodeksie postępowania cywilnego. Nie ma przeszkód, aby sprawę egzekucyjną w swej definicji odnieść do postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne jest uregulowane w części III Kodeksu – jest to działanie stron i organów egzekucyjnych mające na celu zaspokojenie wierzycieli. Bez względu na życzenia dłużnika mają oni wymuszać korzyści określone tytule egzekucyjnym z majątku dłużnika przymusowo.

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników, a czynności egzekucyjne wykonywane są przez komorników sądowych (z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów).

Czym jest egzekucja administracyjna?

Egzekucja administracyjna to szereg działań podejmowanych przez organy ścigania przeciwko osobom odpowiedzialnym i innym uczestnikom sporów, a jej celem jest ostateczne wdrożenie merytorycznych przepisów ustawowych i wykonawczych. Działania takie obejmują zachowania proceduralne, które rozwiązują problemy proceduralne pojawiające się podczas procesu sądowego, oraz zachowania obowiązkowe, które są faktycznymi zachowaniami.

Środki niepodlegające egzekucji sądowej ani administracyjnej

W ramach tarczy 4.0 ustawodawca uregulował, że środki otrzymane od państwa nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Dotyczy to środków otrzymanych m.in. w ramach:

  • pożyczki bezzwrotnej ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy;

  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;

  • dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych;

  • dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;

  • dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19.

Ponadto środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

Wyjątek – egzekucja prowadzona jest na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne dofinansowanie to zostało przekazane.
Zgodnie z art. 98 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zajęto w toku egzekucji środki z tytułu wypłaconych przedsiębiorcom dofinansowań, o których mowa powyżej, dalsza egzekucja z tych środków jest niedopuszczalna, a zajęte i nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów