0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki strukturalne – najważniejsze informacje!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wszystkie instytucje ponoszą różnego rodzaju wydatki, które można pogrupować ze względu na ich rodzaj. Jedną z wyróżnionych kategorii są wydatki strukturalne. Do końca sierpnia 2017 roku podmioty je ponoszące miały obowiązek prowadzenia ich szczegółowej klasyfikacji. Czy nadal istnieje obowiązek prowadzenia klasyfikacji wydatków strukturalnych?

Czym są wydatki strukturalne?

Wydatki strukturalne to krajowe wydatki poniesione w celu zrealizowania określonego zadania, celu, działania, które zostały wymienione w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. Dodatkowo wydatki te muszą służyć rozwojowi danej instytucji, a nie zapewnieniu podstawowych wymogów.

Do wydatków strukturalnych kwalifikuje się wydatki:

 • budżetowe,
 • z dotacji,
 • z dochodów własnych jednostki.

Wydatki strukturalne - klasyfikacja

Klasyfikacja wydatków strukturalnych została przedstawiona w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych. Zgodnie z nim wyróżnia się następujące kategorie:

 1. Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość
 2. Społeczeństwo informacyjne
 3. Transport
 4. Energia
 5. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
 6. Kultura
 7. Turystyka
 8. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
 9. Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
 10. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałość
 11. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej
 12. Poprawa jakości kapitału ludzkiego
 13. Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 14. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej
 15. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
 16. Rekompensata za poniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych
 17. Pomoc techniczna

Klasyfikacja wydatków strukturalnych – zmiany

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw został uchylony art. 39 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynikał obowiązek prowadzenia klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Art. 39 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
„Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych”.
Zatem instytucje nie mają już obowiązku prowadzenia klasyfikacji wydatków strukturalnych, dlatego też rozporządzenie w sprawie prowadzenia szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych zostało uchylone i obecnie nie obowiązuje.

Podsumowując, wydatki strukturalne są ponoszone przez instytucje w celu wypełnienia określonych zadań oraz działań w ramach określonego projektu lub projektów. We wrześniu 2017 roku obowiązek prowadzenia klasyfikacji wydatków strukturalnych został zniesiony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów