Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczać usługi turystyczne w VAT marża?

Podatnicy zajmujący się świadczeniem usług turystyki mieli nie lada wyzwanie w dostosowaniu rozliczeń podatkowych do zmian, jakie miały miejsce wraz z początkiem stycznia 2014 r. Za sprawą nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług zmianie uległ moment powstania obowiązku podatkowego. Obecnie powstaje on na zasadach ogólnych, nie tylko w chwili wykonania usługi, ale również wraz z otrzymaniem zaliczki.

Usługi turystyczne - obowiązek podatkowy

Według nowych przepisów odnośnie podatku VAT ustawodawca nie przewidział szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Zatem należy posłużyć się zasadą ogólną, zgodnie z którą obowiązek ten występuje w chwili dostawy towaru lub wykonania usługi. Jeżeli przed wykonaniem usługi turystycznej podatnik uzyska całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą jej otrzymania, ale wyłącznie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Znaczącą zmianą od nowego roku jest obowiązek wykazania podatku należnego w chwili otrzymania zaliczki od kontrahenta na poczet usługi turystycznej. Jeszcze do końca 2013 r. podatnicy mieli obowiązek wykazania podatku dopiero w chwili wykonania usługi, a zaliczki nie rodzily obowiazku podatkowego.

Usługi turystyczne - podstawa opodatkowania

Podatnicy w praktyce mają najwięcej problemów w zrozumieniu zasad ustalania podstawy opodatkowania w kwestii świadczonych usług turystyki. Co do zasady podstawę opodatkowania stanowi marża, czyli różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty - pomniejszona o należny podatek VAT.

Ważne!

Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, m.in.: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Podatnik zwykle z dużym wyprzedzeniem otrzymuje zaliczki od nabywców na poczet przyszłej usługi turystycznej. W takim przypadku także należy wykazać podatek należny, gdzie jako podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę marży. Jej wartość po otrzymaniu zaliczki ustala się na takich samych zasadach jak w przypadku wykonania usługi - czyli jako różnicę otrzymanej zaliczki oraz kwoty wydatkowanej na zakup towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty, pomniejszoną o należny podatek VAT.

Problem może się jednak pojawić przy ustalaniu kosztów poniesionych dla bezpośredniej korzyści turysty, kiedy zaliczka otrzymana jest ze znacznym wyprzedzeniem, a nie wszystkie wydatki zostały jeszcze poniesione. W takiej sytuacji podatnik zamiast brać pod uwagę faktycznie otrzymaną marżę na zaliczkach, może przyjąć uproszczenie - czyli prognozę marży przewidywanej. Innymi słowy - przedsiębiorca może przyjąć szacunkową wartość marży na podstawie określonej ceny wycieczek, ustalonej w oparciu na przewidywanych kosztach. Jednak ważne jest, aby podatnik posiadał dokumentację, z której jasno będzie wynikać sposób przyjętej kalkulacji kosztów oraz jej uzasadnienie (umowy, pro formy, prognozy).

Bezpośrednia korzyść turysty a usługi własne

W kwestii usług turystycznych należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nie składają się one wyłącznie z usług związanymi z bezpośrednią korzyścią turysty, tj. wyżywienia, noclegu, transportu. W ramach świadczonych usług podatnik może również wykonywać pewnego rodzaju usługi własne, np. opieka nad uczestnikami obozów, prowadzenie zajęć dydaktycznych lub rozrywkowych przez  zatrudnione w tym celu osoby.

W takim przypadku należy osobno ustalić podstawę opodatkowania dla usług własnych (na podstawie art. 29a ustawy o VAT) oraz do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Co istotne, podatnikom nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty.