Poradnik Przedsiębiorcy

Wynagrodzenie pracownika młodocianego - jego wysokość w 2013 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i wynosi:

  • nie mniej niż 4% w pierwszym roku nauki,

  • nie mniej niż 5% w drugim roku nauki,

  • nie mniej niż 6% w trzecim roku nauki.

Ponadto młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2013 roku wynosi:

Lata nauki

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

1.03.2013 r. - 31.05.2013 r.

1.06.2013 r. - 31.08.2013 r.

1.09.2013 r. - 30.11.2013 r.

1.12.2013 r. - 28.02.2014 r.

I rok nauki

147,61 zł

149,60 zł

144,50 zł

146,07 zł

II rok nauki

184,52 zł

187,00 zł

180,63 zł

182,59 zł

III rok nauki

221,42 zł

224,40 zł

216,75 zł

219,10 zł

 

Ważne!

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.