0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynajem powierzchni reklamowej - usługa najmu czy usługa reklamowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Poprzez wynajem powierzchni reklamowej rozumie się udostępnianie powierzchni na budynku, billboardzie, tablicy bądź słupie ogłoszeniowym w celu umieszczenia w tym miejscu reklamy. W związku z tym, czy wynajem powierzchni reklamowej na gruncie podatku VAT stanowi usługę reklamową, czy też usługę najmu? Jak należy rozliczyć taką usługę w świetle ustawy o VAT? Wyjaśniamy.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Co do zasady obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednak zasada ta nie ma zastosowania w sytuacjach, w których stosuje się przepisy szczególne. Do takich przepisów zalicza się art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym w odniesieniu do świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W związku z powyższym w celu ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego konieczna jest odpowiednia kwalifikacja wynajmu powierzchni reklamowej. Jeśli usługa ta zostanie bowiem zakwalifikowana jako usługa najmu, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury. Jeśli zaś zostanie ona uznana za usługę reklamową, to obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

Usługa najmu a usługa reklamowa - czym się różnią?

W celu właściwej kwalifikacji usługi wynajmu powierzchni reklamowej należy przyjrzeć się zarówno definicji usługi najmu, jak i usługi reklamowej.

Jak stanowi art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy określonej rzeczy do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu ustalony czynsz.

Natomiast za usługę reklamową uważa się czynność związaną z rozpowszechnianiem informacji o istnieniu firmy oraz o oferowanych przez nią towarów i usług, celem zwiększenia sprzedaży. Należy dodatkowo pamiętać, że nie ma konieczności, aby usługa reklamowa wykonywana była przez podmiot zawodowo zajmujący się reklamą, jak np. agencję reklamową.

Wynajem powierzchni reklamowej - jak prawidłowo zakwalifikować?

Poprzez umowę najmu powierzchni reklamowej nabywcy usługi udostępniana jest jakaś część rzeczy, np. część ściany budynku, słupa czy też tablicy ogłoszeniowej, gdzie nabywca ma prawo zamieszczać ogłoszenia/reklamy. Jednocześnie nasuwa się pytanie, czy w ramach takiej umowy najemca uzyskuje prawo do używania tej rzeczy?

Jak stanowi wyżej przytoczona definicja, przy najmie powierzchni reklamowej mniejsze znaczenie ma korzystanie z rzeczy, udostępnione miejsce ma służyć bowiem wyłącznie realizacji celu reklamowego. W związku z czym przedmiotem świadczenia jest przede wszystkim środek, który umożliwia dotarcie do grupy odbiorców, a nie miejsce, na którym umieszczono reklamę. Dlatego też zamieszczenie reklamy na budynku, słupie bądź tablicy ogłoszeniowej nie spełnia definicji usługi najmu. Jako potwierdzenie tego stanowiska można podać fakt, że wynajem powierzchni biurowej nie polega na oddaniu do używania danej rzeczy, a jedynie na jej udostępnieniu. Przy czym rzecz ta nadal pozostaje we władaniu właściciela lokalu.

Wynajem powierzchni reklamowej - kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

W sytuacji, gdy wynajem powierzchni reklamowej zostanie zakwalifikowany jako usługa reklamowa, to co do zasady momentem powstania obowiązku podatkowego będzie chwila wykonania usługi.

Jeśli strony umowy ustaliły, że wynajem powierzchni reklamowej będzie rozliczany w okresach rozliczeniowych, to w takim przypadku zastosowanie będzie miał art. 19a ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem usługę, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności. Jeśli więc strony umowy ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe, to obowiązek podatkowy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej powstanie z upływem każdego miesiąca.

Potwierdzeniem powyższego jest indywidualna interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 20 maja 2014 roku o sygnaturze IPPP3/443-190/14-2/KC, zgodnie z którą:

Udostępnienie ściany budynku pod montaż siatki winylowej z nadrukiem reklamowym nie można utożsamiać z klasycznym wynajmem nieruchomości. Istotą tego świadczenia jest umożliwienie drugiej stronie, tj. pośrednikowi działającemu na rzecz reklamodawcy, przekazywania określonych informacji dotyczących towarów i usług w celu nakłonienia odbiorców reklamy do ich nabycia. Nie następuje tu klasyczne wydanie rzeczy w celu posiadania czy korzystania z powierzchni elewacji, jak również nie ma mowy o pobieraniu pożytków w znaczeniu cywilistycznym z tego tytułu (...) skoro usługi świadczone przez Wnioskodawcę będą stanowiły usługi reklamy i nie będą usługami najmu, tym samym, obowiązek podatkowy nie będzie powstawał dla świadczonych usług na zasadach szczególnych w oparciu o art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy jak dla najmu, lecz na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 w powiązaniu z art. 19a ust. 3 ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów