Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Błędne określenie daty powstania obowiązku podatkowego i jego skutki

Deklaracje rozliczeniowe VAT zaliczają się do deklaracji samoobliczeniowych - to na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego obliczenia wysokości zobowiązań podatkowych. Jednak w gąszczu przeróżnych przepisów i ciągłych nowelizacji ustawy o podatku VAT przedsiębiorca może się pogubić i nieprawidłowo wystawić fakturę, a co za tym idzie, z nieprawidłową datą naliczyć podatek VAT. Sprawdźmy, jakie są konsekwencje gdy nastąpi błędne określenie daty powstania obowiązku podatkowego.

Poprawne wystawianie faktur VAT

Ustawa o podatku VAT dokładnie określa terminy, w których podatnik zobowiązany jest udokumentować sprzedaż, a co za tym idzie - odpowiednio naliczyć, ująć w deklaracji podatkowej i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług. Terminowe dokumentowanie sprzedaży ma pomóc podatnikom w prawidłowym określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego.

Uwaga!

Podatnik nie zawsze jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż - zależy to np od przedmiotu sprzedaży. Mówi o tym art. 106b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług:

“Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3” .

Jednak jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miało miejsce dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, sprzedawca ma obowiązek taką fakturę wystawić.

Co do zasady ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na podatników obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła dostawa towarów lub wykonanie usługi. W przypadku otrzymania części lub całości zapłaty od nabywcy w formie zaliczki, przedpłaty - fakturę zaliczkową należy wystawić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę częściową lub całościową.

Istnieje również możliwość wystawienia faktur sprzedaży do 30 dni przed wykonaniem usługi, dostawy towarów lub otrzymaniem części lub całości zapłaty.

Ustawodawca przewiduje także przypadki, w których możliwe jest wystawienie faktury dużo wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi lub dostawą - warunkiem jest spełnienie dwóch warunków:

  • faktura musi zawierać informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy,
  • przedmiotem sprzedaży są m.in.:
    • media,
    • dzierżawa, najem, ochrona osób, stała obsługa prawna i biurowa, leasing operacyjny,
    • dostawa towarów oraz usługi, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Ważne!

Nawet w sytuacji, gdy podatnik nie wystawi faktury dokumentującej sprzedaż lub nie wystawi jej w obowiązującym terminie, nadal ma obowiązek prawidłowego określenia obowiązku podatkowego oraz wykazania zobowiązania podatkowego w deklaracji VAT-7.