0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypłata zysku spółki komandytowej w trakcie roku - rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wspólnicy spółek komandytowych mający prawo do wypracowanego przez spółkę zysku mogą otrzymywać w trakcie roku zaliczki na poczet przyszłego zysku. Z punktu widzenia prawa podatkowego pomiędzy organami podatkowymi a sądami administracyjnymi zarysował się spór co do kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym zaliczek wpłacanych na poczet zysku w trakcie roku podatkowego. W artykule omówimy, jak wygląda wypłata zysku spółki komandytowej w trakcie roku.

Wypłata zysku spółki komandytowej

Przypomnijmy, że choć spółka komandytowa jest spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej, to jednak w aktualnym stanie prawnym jest ona osobnym podatnikiem podatku dochodowego CIT. Obecnie spółka komandytowa nie jest już transparentna podatkowo. W sytuacji, gdy wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne, otrzymane wypłaty z zysku stanowią dla nich przychody z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT). Również wypłata zaliczki na poczet udziału w zyskach spółki powoduje więc powstanie przychodu z tego tytułu. W naszych dalszych rozważaniach skupimy się na wypłacie zaliczki na poczet zysku na rzecz komplementariusza.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przychód z tego tytułu powstaje w dacie faktycznego otrzymania środków przez komplementariusza. W takim przypadku zryczałtowany podatek jest pobierany przez płatnika wypłacającego udział w zysku (czyli w tym przypadku przez spółkę komandytową). Zgodnie bowiem z treścią art. 41 ust. 4e ustawy PIT spółki obowiązane są jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 6a–6e.

Wypłata przez spółkę komandytową w trakcie roku podatkowego komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku rocznego spółki stanowi dla niego przychód z tytułu udziału w takim zysku, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na analogicznych zasadach jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przychód ten powstaje zatem w momencie jego wypłaty i jest opodatkowany stawką 19%.

Wypłata zysku spółki komandytowej na rzecz komplementariusza - mechanizm pomniejszenia podatku

Należy zwrócić uwagę na szczególny mechanizm odliczenia stosowany w przypadku opodatkowania wypłaconego zysku na rzecz komplementariusza. Otóż zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy PIT zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy CIT za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Stosownie do art. 30a ust. 6b tej ustawy PIT kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.

Powyższy mechanizm odliczenia jest stosowany przez płatnika (spółkę komandytową). Od uzyskiwanych przychodów przez wspólnika będącego komplementariuszem z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w pierwszej kolejności płatnik winien obliczyć 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, który następnie pomniejszy o kwotę powstałą z przemnożenia udziału komplementariusza oraz kwoty podatku CIT spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Przykładowo, jeżeli udział komplementariusza wynosi 20% udziału w spółce, natomiast podatek CIT należny i obliczony od dochodu spółki to 7000 zł, kwota odliczenia przysługująca komplementariuszowi wynosi 1400 zł. Zakładając, że 19-procentowy podatek PIT od wypłaconego zysku dla komplementariusza to 2000 zł, po zastosowaniu mechanizmu odliczenia kwota podatku PIT, jaką pobierze płatnik, będzie wynosić 600 zł.

W ocenie organów podatkowych kwotę pomniejszenia podatku można ustalić, dopiero gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób prawnych należnego od dochodu spółki za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników. Przesądza o tym użycie przez ustawodawcę w treści art. 30a ust. 6a sformułowania „za rok podatkowy”. 

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 11 lipca 2023 roku (nr 0114-KDIP3-1.4011.506.2023.1.BS), nie ma możliwości stosowania tego pomniejszenia w odniesieniu do wypłacanych wspólnikom w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet udziału w zysku za ten rok (zaliczek na poczet zysku, jaki spółka może osiągnąć w tym roku podatkowym). 

W konsekwencji organ podatkowy w ww. interpretacji przyjął, że spółka komandytowa jako płatnik będzie obowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wypłacanych komplementariuszowi z tytułu udziału w zysku spółki w formie zaliczek na poczet zysku. Jednocześnie z uwagi na fakt, że nie będzie znana kwota podatku należnego od dochodu spółki komandytowej obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy CIT za rok podatkowy, spółka pobierze podatek według stawki 19%, bez pomniejszeń.

W sytuacji, gdy następnie okazało się, że mechanizm odliczenia określony w art. 30a ust. 6a ustawy PIT w całości pokrywa kwotę pobranego podatku, to komplementariusz powinien wystąpić z wnioskiem do naczelnika US o stwierdzenie nadpłaty (w trybie regulowanym przez Ordynację podatkową).

Przykład 1.

Komplementariusz w październiku 2023 roku otrzymał zaliczkę na poczet przyszłego zysku. Spółka komandytowa jako płatnik pobrała od wypłaconej zaliczki 19-procentowy podatek w pełnej wysokości. Po zakończeniu roku spółka złożyła informację PIT-8AR w zakresie pobranej kwoty podatku. W rozliczeniu CIT-8 spółki komandytowej ustalono sporą kwotę podatku dochodowego od osób prawnych. Mechanizm odliczenia przysługujący komplementariuszowi spowodował, że podatek PIT powinien wynosić zero. Jak w takim przypadku powinna postąpić spółka, a jak komplementariusz?

Przyjmując stanowisko fiskusa, spółka postąpiła prawidłowo, pobierając podatek bez pomniejszenia. W związku z tym nie należy korygować złożonej informacji PIT-8AR. Natomiast komplementariusz powinien wystąpić o zwrot nadpłaty na podstawie art. 75 Ordynacji podatkowej.

W ocenie organów podatkowych w przypadku wypłaty zaliczki na poczet przyszłego zysku od komplementariusza powinien zostać pobrany 19-procentowy podatek w pełnej wysokości i bez zastosowanego pomniejszenia.

Odrębne stanowisko sądów administracyjnych w kwestii opodatkowania zaliczek na poczet zysku

Zupełnie odmienny pogląd w powyższej kwestii prezentują natomiast sądy administracyjne, które stoją na stanowisku, że wypłata zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza w ogóle nie powinna być opodatkowana na etapie jej wypłaty. 

Przykładowo w wyroku WSA we Wrocławiu z 2 lutego 2023 roku (sygn. akt I SA/Wr 394/22) czytamy, że jeżeli do obliczenia wysokości podatku od komplementariusza zgodnie z art. 30a ust 6a ustawy PIT konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego spółki, to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach przekształca się w zobowiązanie podatkowe dopiero w momencie obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 ustawy CIT. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza i równocześnie płatnik będzie mógł zrealizować swój obowiązek w postaci obliczenia podatku, a w dalszej kolejności pobrania go i wpłacenia właściwemu organowi podatkowemu. Uznać należy, że wypłacając komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Również w wyroku WSA w Gdańsku z 5 grudnia 2023 roku (I SA/Gd 856/23) czytamy, że wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT.

Sądy administracyjne jednolicie podkreślają, że spółka komandytowa przy wypłacie komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet udziałów w zysku spółki za ten rok nie ma statusu płatnika i obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego. Sama wypłata zaliczki jest zatem dla komplementariusza neutralna podatkowo.

Przedstawiony spór dotyczy również zaliczek na poczet zysków wypłaconych przez spółki komandytowo-akcyjne. W obu przypadkach istnieją spore rozbieżności co do podatkowego traktowania otrzymanych przez komplementariuszy kwot oraz sposobu ich opodatkowania. Można zaobserwować zupełnie przeciwne podejście fiskusa oraz sądów administracyjnych do tej problematyki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów