Poradnik Przedsiębiorcy

ZUS od przychodu już od stycznia 2019! Nowe przepisy w praktyce

Wraz z nowym rokiem czeka nas sporo zmian, również w zakresie składek na ubezpieczenia. Osoby prowadzące działalności gospodarcze i osiągające stosunkowo niskie przychody będą mogły opłacać niższe składki społeczne niż dotychczas korzystając ze schematu opłacania składek ZUS od przychodu. Niestety, pod uwagę brany będzie przychód, a nie dochód, co oznacza że wiele przedsiębiorców wykazujących straty, w dalszym ciągu zobowiązanych będzie do opłacania standardowych kwot składek na ubezpieczenia.

Kto będzie mógł opłacać niższe składki społeczne do ZUS-u?

Już od stycznia 2019 roku część przedsiębiorców zapłaci mniej z tytułu zobowiązań wobec ZUS-u. Składki na ubezpieczenia społeczne, dla których podstawę będzie stanowił uzyskany przychód, przewidziane zostały dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, których roczny przychód w poprzednim roku kalendarzowym z tego tytułu nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Składki ZUS od przychodu w 2019 roku uiszczać będą mogli przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczył kwoty 63 000 zł w 2018 roku. W razie, gdy dana osoba prowadziła działalność gospodarczą tylko przez część poprzedniego roku, wartość tę należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni funkcjonowania firmy. Limit przychodu uprawniającego do skorzystania z małego ZUS-u dla małych firm ustalamy wówczas poprzez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa. 

Przykład 1.

Pani Michalina założyła działalność 1 lutego 2018 roku i nie zawieszała jej później, co oznacza że w poprzednim roku prowadziła ją przez 334 dni. Limit przychodów z działalności gospodarczej uprawniających Panią Michalinę do skorzystania ze schematu opłacania składek ZUS od przychodu dla małych firm wynosi:

(63 000 : 365) x 334 ≈ 57 649,32 zł

Preferencją opłacania składek ZUS od przychodu dla małych firm objęci zostaną przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące warunki:

  • prowadzący firmę w poprzednim roku przez minimum 60 dni kalendarzowych,

  • nieświadczący usług o tym samym charakterze jak na etacie na rzecz byłego pracodawcy.

Składki ZUS od przychodu dla małych firm może być opłacany przez przedsiębiorcę przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy. W praktyce, w przypadku gdy dana osoba prowadząca działalność gospodarczą w kolejnych latach osiągać będzie przychody pozwalające na zastosowanie preferencji, po upływie trzech lat opłacania składek ZUS od przychodu dla małych firm konieczne będzie przez następne dwa lata uiszczanie składek społecznych odpowiadających dużemu ZUS-owi. Nie ma przeciwwskazań, aby po upływie tego czasu przedsiębiorca ponownie skorzystał z preferencji, oczywiście o ile w dalszym ciągu będzie osiągał odpowiednio niskie przychody z działalności.

Ważne!
Jako miesiąc kalendarzowy należy przyjąć każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu przez co najmniej jeden dzień.

W jaki sposób ustalić wartość składek na ubezpieczenia społeczne na nowych zasadach?

Przedsiębiorcy objęci preferencją składek ZUS od przychodu dla małych firm od stycznia 2019 roku będą mogli opłacać niższe niż dotychczas składki społeczne, a mianowicie podstawa wymiaru składek ustalana będzie, biorąc pod uwagę przeciętny przychód firmy z roku poprzedniego, przy zastosowaniu odpowiedniego wskaźnika. Obliczona w ten sposób podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia oraz wartość samych składek ZUS od przychodu obowiązywać będzie przedsiębiorcę w całym kolejnym roku kalendarzowym, niezależnie od przychodu osiąganego w bieżącym roku, który może być dowolnie wyższy lub niższy.

Ważne!
Przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym należy obliczyć, dzieląc roczny przychód z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności i pomnożenie wyniku razy 30.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki uzależnione od przychodu nie może być niższa od minimalnej podstawy przyjętej dla preferencyjnego ZUS-u przewidzianego dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Przyjęta podstawa nie może również przekraczać minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przyjętej dla dużego ZUS-u, czyli kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok.

W celu ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za 2019 rok należy wartość przeciętnego miesięcznego przychodu pomnożyć przez określony współczynnik, który w 2019 roku wynosi 0,5083. Otrzymany wynik trzeba zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr, lub w dół, jeśli jest niższa. Ustalona w ten sposób podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia powinna zostać zadeklarowana przez przedsiębiorcę na informacji ZUS DRA.

Przykład  2.

Przeciętny miesięczny przychód Pana Zbigniewa w 2018 roku wyniósł 2000 zł. W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za 2019 rok?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pana Zbigniewa wynosi:

2000 zł x 0,5083 = 1016,60 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą odpowiednio:

1. ubezpieczenie emerytalne

19,52% x 1016,60 zł = 198,44 zł

2. ubezpieczenie rentowe

8,00% x 1016,60 zł = 81,32 zł

3. ubezpieczenie wypadkowe

1,67% x 1016,60 zł = 16,97 zł

4. ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

2,45% x 1016,60 zł = 24,90 zł

Uwaga!
Stopa procentowa składki wypadkowej dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób wynosi 1,67. W pozostałych przypadkach stopa procentowa składki wypadkowej należy do przedziału od 0,40% do 8,12% i jest uzależniona od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń występujących u danego płatnika.

Uwaga!
Składka na Fundusz Pracy opłacana jest tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa lub wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 2250 zł.

Składki ZUS od przychodu a składka zdrowotna

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie uzależniona od osiąganego przychodu. W dalszym ciągu minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą stanowić będzie 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku zostanie ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu 2019 roku.