0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest FP oraz FGŚP oraz kogo dotyczy obowiązek opłacania składek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy są zobowiązani opłacać składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czym jest FP i FGŚP? Kto jest zwolniony z ich opłacania?

Fundusz Pracy (FP)

Fundusz Pracy (FP) jest rodzajem funduszu celowego funkcjonującego od 1990 roku. Jego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia. Przychodem tej instytucji są opłacane składki przez przedsiębiorców i pracowników.

Środki zgromadzone przez FP są przeznaczane m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia oraz wszelkiego rodzaju dofinansowania.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dotyczy m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców oraz zleceniodawców. Obecnie wysokość składki na FP wynosi 2,45% wymiaru składki. 

W 2022 roku w przypadku przedsiębiorców jej wysokość wynosi 87,05 zł. 

Składki na Fundusz Pracy nie trzeba opłacać między innym w następujących sytuacjach:

  • pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego,
  • nowy przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek ZUS,
  • kobieta osiągnie 55. rok życia, a mężczyzna 60. (zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca),
  • przedsiębiorca zatrudnia pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie.

W przypadku zwolnienia ze składek na FP i FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, zwolnienie przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, w trakcie którego dana osoba ukończyła wskazany wiek. Natomiast gdy osiąga ona odpowiedni wiek pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas nie opłaca się za nią składek na FP i FGŚP już od tego miesiąca.

Warto wspomnieć, że składka na FP dzielona jest na dwa fundusze, z czego tylko 1% to środki faktycznie przeznaczona na FP. Pozostałe 1,45% stanowi składka na Fundusz Solidarnościowy. Celem tego funduszu jest udzielenie wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego oraz finansowego osobom niepełnosprawnym, a także udzielanie wsparcia finansowego emerytom i rencistom.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) został utworzony w 1994 roku, a od 1 stycznia 2012 jest państwowym funduszem celowym. Składki na FGŚP opłaca się tylko za zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców.

Środki z FGŚP przeznaczane są m.in. na roszczenia obejmujące:

  • wynagrodzenia za pracę;
  • wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę;
  • wynagrodzenia za okres urlopu;
  • odprawę pieniężną należną wskutek rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika;
  • ekwiwalent pieniężny za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy itp.

Aktualnie składka na FGŚP wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.

Oba fundusze zostały powołane w celu gromadzenia środków, które będzie można przeznaczyć na pomoc pracownikom lub osobom pozostającym bez pracy. A dzięki temu, że składki nie są wysokie nie obciążają nadmiernie ani pracowników ani przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów