Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup usług w Irlandii - jak prawidłowo rozliczyć?

Rozwój technologii spowodował, że na znaczeniu zaczęły zyskiwać transakcje zagraniczne. Największą popularnością cieszą się transakcje w ramach Unii, zarówno te z zakresu świadczenia usług, jak i zakupu i sprzedaży towarów. Jedną z najczęściej spotykanych faktur dokumentujących zakup usług w Irlandii jest faktura dokumentująca zakup reklam na Facebooku. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć zakup usług w Irlandii.

Analiza problemu przeprowadzona zostanie na przykładzie fikcyjnego przedsiębiorcy pana Janusza, który zajmuje się sprzedażą różnego rodzaju akcesoriów dla młodzieży. Jak wiadomo najłatwiejszym sposobem trafienia do młodego odbiorcy są reklamy w mediach społecznościowych. Pan Janusz zakupił miesięczną reklamę swoich towarów na Facebooku. Na otrzymanej fakturze jako podmiot świadczący usługi podany jest Facebook z siedzibą w Irlandii. Należy wspomnieć, że wydatek ten kwalifikuje się jako import usług.

Zakup usług w Irlandii a import usług

Za import usług uważane jest świadczenie usług przez zagranicznego dostawcę na rzecz krajowego nabywcy. Dokładną definicję importu usług można znaleźć w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym za importu usług uznaje się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...), w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,

  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,

  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Warunki uznania zakupu usług za import usług

W celu zakwalifikowania zakupu usług jako importu usług konieczne jest spełnienie 4 warunków:

  1. miejscem świadczenia usługi zgodnie z przepisami ustawy o VAT jest terytorium Polski,

  2. usługodawcą jest podatnik, który posiada miejsce zamieszania, pobytu lub siedzibę firmy poza Polską na terenie Unii Europejskiej lub też poza jej granicami,

  3. usługobiorcą jest jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej mająca siedzibę w Polsce, osoba prawna lub osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania lub pobytu w Polsce lub też jest zobowiązana do rozliczania z polskim US,

  4. usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku VAT należnego z tytułu wykonanej na rzecz polskiego nabywcy usługi.

Ważne!

Niektóre usługi w obrocie zagranicznym rozlicza się na zasadzie wyjątku. Otóż polska firma nie będzie rozliczać importu usług m.in. od faktury za usługi hotelowe, usługi wynajmu nieruchomości, usługi gastronomiczne, bilety kupione za granicą.

Fakturę, którą trzeba rozliczyć w procedurze importu usług, łatwo rozpoznać po tym, że nie zawiera kwoty podatku VAT. Często też takie faktury będą oznaczone adnotacją Reverse Charge.

Moment powstania obowiązku podatkowego - import usług

Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług jest bardzo istotne, gdyż decyduje o tym, kiedy należy go ująć w ewidencji VAT oraz w której deklaracji należy go wykazać. Nie istnieją w polskim systemie prawnym przepisy określające szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług – najczęściej powstaje on na zasadach ogólnych.

Obowiązek podatkowy w przypadku importu usług powstaje z chwilą wykonania usługi lub uiszczenia zaliczki, zależnie od tego, które ze zdarzeń miało miejsce jako pierwsze. Jeżeli ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń między kontrahentami, usługa zostaje uznana za wykonaną wraz z upływem każdego okresu rozliczeniowego, do którego dana płatność się odnosi. W przypadku usług ciągłych, które świadczone są przez okres dłuższy niż rok i w danym roku nie zostały przypisane do niej żadne terminy płatności lub terminy rozliczeń, uznaje się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego aż do momentu zakończenia świadczenia. Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje we wspomnianych terminach. Także podstawa opodatkowania importu usług ustalana jest według ogólnych reguł.

Import usług opodatkowuje się stawką VAT, która jest właściwa dla nabywanej usługi w Polsce. Przepisy nie przewidują odrębnych stawek VAT dla importu usług. Miejsce świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o VAT oznacza miejsce opodatkowania danej czynności. Za miejsce świadczenia usług uznaje się miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce zamieszkania, albo zwykłe miejsce pobytu. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Należy wspomnieć, że zasady określone w art. 28b ustawy dotyczą usług świadczonych dla podatników. Natomiast art. 28c ustawy określa reguły obowiązujące przy świadczeniu usług na rzecz niepodatników.