Poradnik Przedsiębiorcy

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może z niego skorzystać?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu pokrycia części wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może z niego skorzystać?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie, która ukończyła 75 lat;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Wysokość dochodów nie wpływa na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego!

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • jeżeli członkowi rodziny osoby spełniającej warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okres pobierania zasiłku pielęgnacyjnego 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest przyznawane na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na stałe lub osoba ubiegająca się lub pobierająca zasiłek ukończyła 75. rok życia. Prawo do zasiłku przyznawane na czas określony dotyczy osób, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, np. 3 lata. W takim przypadku prawo to obowiązuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym minie termin ważności orzeczenia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Od 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł. Po planowanej podwyżce od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny ma wynosić 215,84 zł.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinna złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zasiłek pielęgnacyjny;

 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dot. dziecka do 16. roku życia);

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) oraz  datą powstania niepełnosprawności (dot. osób powyżej 16. roku życia);

 • zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, które powinno zawierać informacje o pobycie, a także o tym, że udzielane jej świadczenia nie zostały w całości lub części finansowane z budżetu państwa lub z NFZ.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z niezbędnymi dokumentami i załącznikami należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.