0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może z niego skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu pokrycia części wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny – kto może z niego skorzystać?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie, która ukończyła 75 lat;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Ważne jest to, że wysokość dochodów nie wpływa na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkowi rodziny osoby spełniającej warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okres pobierania zasiłku pielęgnacyjnego 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest przyznawane na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na stałe lub osoba ubiegająca się lub pobierająca zasiłek ukończyła 75. rok życia. Prawo do zasiłku przyznawane na czas określony dotyczy osób, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, np. 3 lata. W takim przypadku prawo to obowiązuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym minie termin ważności orzeczenia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny ma wynosić 215,84 zł. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, tak jak i innych świadczeń rodzinnych weryfikowana jest raz na 3 lata, zatem kolejna weryfikacja nastąpi w 2021 roku.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego powinna złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o zasiłek pielęgnacyjny;
 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (dot. dziecka do 16. roku życia);
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) oraz  datą powstania niepełnosprawności (dot. osób powyżej 16. roku życia);
 • zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, które powinno zawierać informacje o pobycie, a także o tym, że udzielane jej świadczenia nie zostały w całości lub części finansowane z budżetu państwa lub z NFZ.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z niezbędnymi dokumentami i załącznikami należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów