0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zezwolenie na pracę sezonową - jakie formalności?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracę sezonową charakteryzuje jej okresowość i zatrudnienie pracownika w zależności od potrzeb pracodawcy. Dotyczy to w szczególności prac w rolnictwie, hodowli zwierząt, gastronomii, gdzie usługi lub też wzmożona ilość pracy przypada na określony czas, pory roku. Zatrudniając cudzoziemca w ramach pracy sezonowej, pracodawca powinien pamiętać o spełnieniu warunków formalnych, które umożliwiają legalne zatrudnienie. Jakie warunki należy spełnić, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca i uzyskać zezwolenie na pracę sezonową? Odpowiedź poniżej.

Zezwolenie na pobyt

Zgodnie z art. 185a  § 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się cudzoziemcowi w przypadku, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (praca sezonowa) u podmiotu dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jeżeli cudzoziemiec spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 3. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania;
 4. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu, o którym mowa w ww. pkt 1, następującego w danym roku kalendarzowym.

Czym jest praca sezonowa?

Zgodnie z art. 88 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zezwolenie na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n–88y tejże ustawy, jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ww. ustawy, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:

 1. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 2. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Jakie prace zaliczają się do kategorii prac sezonowych?

Wykaz prac uznawanych za sezonowe wyszczególniony został w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Szczegółowy wykaz prac uznawanych za sezonowe:

DZIAŁ/

GRUPA

KLASA/

PODKLASA*)

NAZWA GRUPOWANIA/UWAGI

SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

01

 

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

01.1

 

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

 

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

 

ex.01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych z wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów w szklarniach ogrzewanych oraz uprawą ogórków w szklarniach ogrzewanych

 

01.15.Z

Uprawa tytoniu

 

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych

 

ex.01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

z wyłączeniem prowadzonej w szklarniach ogrzewanych działalności związanej z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych

01.2

 

Uprawa roślin wieloletnich

 

01.21.Z

Uprawa winogron

 

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

 

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

 

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

 

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.3

ex.01.30.Z

Rozmnażanie roślin

z wyłączeniem działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią

01.4

 

Chów i hodowla zwierząt

 

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego

 

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

 

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

 

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz

 

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.5

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.6

 

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

 

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

 

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

 

01.64.Z

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

SEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

55

 

ZAKWATEROWANIE

55.2

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.3

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

56.1

 

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

 

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

*skrót ex. przy podklasie oznacza niepełny zakres danej podklasy działalności według PKD, w którym wydaje się zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Z powyższego wykazu wynika, że prace sezonowe obejmują prace przy uprawach roślinnych, hodowli zwierząt oraz w gastronomii.

Zezwolenie na pracę sezonową - wniosek

Dane, jakie muszą znaleźć się we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, zawiera art. 88a ust. 1aa ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 2. dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy:
 • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – w przypadku pracodawcy będącego osobą prawną,
 • umowę spółki – celem wykazania reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółki cywilnej,
 • akt notarialny o zawiązaniu spółki – w przypadku reprezentacji spółki akcyjnej w organizacji;
 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego – w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne;
 • wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca;
 • dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski – w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce;
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika – jeżeli pracodawca działa jako agencja pracy tymczasowej;
 • informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku (nie dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy);
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (w przypadku, gdy informacja starosty jest wymagana);
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności zwalniających z obowiązku przedłożenia informacji starosty.
 • Wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na rządowej stronie: Zezwolenie na pracę sezonową.

  Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 (Republika Armenii; Republika Białorusi; Republika Gruzji; Republika Mołdawii; Federacja Rosyjska; Ukraina), a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

  1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  Opłata od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wynosi 30,00 zł. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (np. radcę prawnego, adwokata) konieczne będzie również złożenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

  Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Wskazuje ono podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów