0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura oświadczeniowa cudzoziemca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudnianie cudzoziemców wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Tylko po zdobyciu odpowiednich dokumentów obcokrajowiec może podjąć w pełni legalną pracę. Jednym z nich jest dokument legalizujący zatrudnienie cudzoziemca w Polsce. Można go zdobyć, przechodząc przez specjalną procedurę. Jak przebiega procedura oświadczeniowa cudzoziemca?

Kto może być zatrudniony w Polsce?

Tak naprawdę polski ustawodawca nie wprowadza zakazu zatrudniania obcokrajowców na terenie naszego kraju. Pracodawcy mogą więc tworzyć swoją zakładową ekipę zarówno z Polaków, jak i obywateli innych państw całego świata. Zakazane jest jednak zatrudnianie na czarno, co niestety pojawia się dosyć często, jeśli chodzi o obcokrajowców. Równie ważne jest to, że sama chęć legalnego zatrudnienia cudzoziemca nie będzie skuteczna, ponieważ dana osoba musi przejść przez procedurę oświadczeniową. Oczywiście nie dotyczy to obcokrajowców, którzy posiadają także polskie obywatelstwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za cudzoziemca uprawnionego do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy, uważa się osobę, która nie ma obywatelstwa polskiego oraz która spełnia przesłanki z art. 87 ust.1 ww. ustawy. Wykonywaniem pracy przez cudzoziemca jest zaś zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Przykład 1.

Pan Michał ma obywatelstwo polskie oraz ukraińskie. Chciałby podjąć zatrudnienie w jednej z warszawskich firm, jednak obawia się, że najpierw będzie musiał przejść przez procedurę oświadczeniową z powodu swojego obywatelstwa ukraińskiego. W tej sytuacji nie jest to jednak konieczne, ponieważ pan Michał posiada również obywatelstwo polskie, które stawia go na równi z innymi Polakami. Mężczyzna może więc podjąć zatrudnienie bez potrzeby legalizowania swojego pobytu w RP.

Przykład 2.

Pan Michał ma obywatelstwo ukraińskie, jednak wkrótce planuje wziąć ślub z panią Moniką, która ma obywatelstwo polskie. Mężczyzna znalazł świetną ofertę pracy w miejscowości, w której wkrótce zamieszka ze swoją narzeczoną – miejscowość jest położona w Polsce. W tej sytuacji pan Michał będzie musiał przejść przez procedurę legalizacyjną, ponieważ dla pracodawcy będzie cudzoziemcem, a obowiązujące przepisy wymagają, aby zgromadził on odpowiednią dokumentację potwierdzającą jego prawo do przebywania na terytorium Polski.

Procedura oświadczeniowa cudzoziemca

Kompletowanie dokumentacji pozwalającej zatrudnić cudzoziemca wymaga czasu i podjęcia wielu różnych czynności. Istnieje jednak znacznie szybszy sposób, aby obejść istniejące wymogi – chodzi oczywiście o przyspieszoną procedurę zatrudnienia obcokrajowca, określaną mianem procedury oświadczeniowej.

Omawiany sposób pozwala cudzoziemcowi podjąć legalne zatrudnienie w Polsce bez konieczności uzyskiwania w tym celu urzędowego pozwolenia na pracę. W dużym skrócie legalizacja odbywa się tutaj poprzez zarejestrowanie stosownego oświadczenia cudzoziemca w Powiatowym Urzędzie Pracy (chodzi o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Taki dokument uprawnia obcokrajowca do wykonywania pracy na rzecz oznaczonego pracodawcy przez 24 miesiące.

Procedura oświadczeniowa wymaga dopełnienia kilku ważnych kroków, są nimi:

 • rekrutacja obcokrajowca – odbywa się wyłącznie poprzez działania podejmowane przez przyszłego pracodawcę,
 • wypełnienie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez pracodawcę – oświadczenie można znaleźć w każdym PUP w Polsce oraz na stronach internetowych,
 • rejestracja oświadczenia w PUP – właściwym ze względu na miejsce wykonywania przyszłej pracy,
 • przekazanie dokumentu cudzoziemcowi,
 • uzyskanie przez obcokrajowca wizy na podstawie oświadczenia,
 • przyjazd cudzoziemca do Polski,
 • podpisanie umowy o pracę pomiędzy cudzoziemcem a polskim pracodawcą,
 • zgłoszenie podjęcia pracy przez obcokrajowca.

Pamiętajmy, że omawiana procedura może być stosowana tylko wtedy, gdy pracodawca chce powierzyć zatrudnienie cudzoziemcowi, który jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, okres zatrudnienia nie przekroczy 24 miesięcy, a prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Omawiane oświadczenie wypełnia od początku do końca przyszły pracodawca. Dokument ten musi zostać złożony do PUP wraz z właściwymi załącznikami, są nimi:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość pracodawcy: kopia dowodu osobistego lub kopia wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży (w przypadku osób fizycznych), odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku (w przypadku osób prawnych), kopia zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS albo kopia zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne);
 • kopia wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terenie Polski, potrzebna będzie kopia dokumentów podróży z jego danymi osobowymi);
 • oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • dowód wniesienia opłaty za złożenie oświadczenia zawierający nazwę podmiotu składającego oświadczenie (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy), przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (tj. złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), dane cudzoziemca (jego pełne imię i nazwisko);
 • pełnomocnictwo (jeśli pracodawca występuje w sprawie przez pełnomocnika, a nie osobiście);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (chyba że pracodawca jest zwolniony z jej uiszczenia).

W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej należy także dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów. Warto zapamiętać, że PUP rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których pracodawca sporządził papierowe lub elektroniczne kopie (skany). Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Oświadczenie musi zostać złożone przed podjęciem pracy przez cudzoziemca. Może on podjąć pracę, dopiero gdy urząd wpisze oświadczenie pracodawcy do ewidencji oświadczeń.

Podsumowanie - procedura oświadczeniowa cudzoziemca 

Procedura oświadczeniowa cudzoziemca jest uproszczoną formą jego zatrudnienia w Polsce, tj. bez konieczności uzyskiwania stosownych pozwoleń i legalizacji pobytu. Oświadczenie o zatrudnieniu sporządza przyszły pracodawca i kieruje je do właściwego PUP wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Pozytywne załatwienie całej sprawy uprawnia obcokrajowca do wykonywania pracy na rzecz oznaczonego pracodawcy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów