0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

31 maja ostatnim dniem na odpis ZFŚS!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą obowiązkowo pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Prowadzący ten fundusz powinni pamiętać, że zbliża się termin, aby sporządzić odpis ZFŚS!

Wysokość odpisu

Wysokość odpisu ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 roku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS  z dnia 20 lutego 2019 roku wynagrodzenie to wynosi 4134,02 zł. Odpis ZFŚS obligatoryjny wynosi:

  • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy (37,5%) 1550,26 zł
  • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) 2067,01 zł

Niewykorzystane środki funduszu w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Do kiedy odpis ZFŚS?

Pracodawcy tworzący odpisy powinni pamiętać o dwóch terminach: 

  • 31 maja - wówczas przekazują co najmniej 75% odpisów podstawowych,
  • do 30 września - wówczas przekazują pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające

Bardzo ważne jest to, aby przyznane kwoty świadczeń były uzależnione uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Jest to kluczowe kryterium.

Warto nadmienić, że w przypadku kiedy środki na ZFŚS zostaną przekazane po tych terminach to nie powoduje to naliczenia odsetek. Pracodawca może przekazać środki tylko raz jednym przelewem w maju, nie musi rozbijać wpłaty na dwa terminy. Wartość odpisu powinna być ustalona na podstawie przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych u danego pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Do tej liczby bierze się pod uwagę tylko pracowników etatowych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, do tej liczby nie wliczamy umów zleceń czy umów o dzieło. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to fundusz celowy, który pozwala na prowadzenie polityki socjalnej w zakładzie pracy. Pracodawcy tworzący ZFŚS mają obowiązek do 31 maja przekazać środki na rachunek bankowy Funduszu i jest to pierwsza rata odpisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów